A TÍZPARANCSOLAT SZOMBATJA, 576

Február 13-án párását Jitro szombatján, a péntek esti istentiszteletet megelőzően, Dr. Schőner Alfréd főrabbi felolvasta a szószékről a Tízparancsolat igéit héberül, és egyenként lefordította azt magyar nyelvre. Ünnep esti prédikációjában - a Tóth Emil főkántor vezette - istentisztelet befejezése előtt a rektor a hetiszakasz két gondolatára építette prédikációját.

"Váeszá etchem ál kánfé nesárim..." "És viszlek titeket a sasok szárnyaira" "(Smot 19.4). E tórai mondat felelevenítésekor a jemeni zsidóság modernkori pársánutjá-hoz tért vissza és adta annak naprakész interpretációját.

Ezután az ám sz'gulá, azaz a "kiválasztott nép" fogalmával foglalkozott. A Mikráot g'dolot és a T'nách házácháv kommentárjait figyelembe véve magyarázta a "...vihjitem li sz'gulá mikol háámim..."  "....akkor értékes kincs lesztek számomra az összes népek közül...."(Smot 19.5) gondolatsorát. Azt a szellemiséget tükrözte, hogy az ám sz'gulá nem mást jelent, mint a vallási parancsolatok, a micvák maradéktalan betartását, az isteni törvények feltétel nélküli befogadását. Hiszen csak így valósul meg az Írás szava: "Veátem tiju li mámlechet kohánim vegoj kádos..." "És ti lesztek számomra papok birodalma és megszentelt nép..." (Smot 19.6).

Az istentiszteletet követő kiduson Böhm Karolina, az OR-ZSE végzettje, judaisztika tanár - az OR-ZSE Könyvtár munkatársa - az Ászeret hádibrot, a Tízparancsolat analízisével foglalkozott.
Nagy skolasztikus ismeretanyagot, alapos felkészültséget és elmélyült gondolkodást tükröző előadásában vallási törvényeink örök értékűségéről, erkölcsi értékeinek megrendíthetetlen jelentőségéről és napjainkban is érzékelhető hatásáról szólt.

A másnap délelőtti t'filá -n a Sách'rit előimádkozói tisztét Müncz Tamás, I. éves kántorhallgató látta el. Az általa interpretált szombati dallamvilág a magyarországi zsidóság zenei hagyományait tükrözi. Felkészítése Klein Ervin, az OR-ZSE főiskolai adjunktusának munkáját dicséri.

A tóraolvasás teendőit ezen a héten is Darvas István, VI. éves rabbijelölt látta el értelmezve a Tóra szövegét és törekedve arra, hogy a neginák kihangsúlyozásával az elhangzó ősi szöveg még nagyobb és mélyebb értelmet kapjon.

 

Ezután Tóth Emil főkántor ünnepélyes körülmények között szólította a Tórához Markovics Tibor vezető elöljárót jubileumi születésnapja alkalmából, bár micvá szombatja tiszteletére. A mi sebérách-ok elhangzása után a zsinagóga főrabbija köszöntötte az ünnepeltet. Beszélt a Markovics családhoz fűződő több évtizedes barátságáról, s arról, a közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáról, ami Markovics Tibort jellemzi. Ezután rabbinikus áldásban részesítette őt.

 

Az istentisztelet második részét Vencel György, II. éves kántor recitálta.

 

 

Az imát követő kiduson, ahol az ünnepelt látta vendégül a megjelenteket, Szerdócz Ervin, az OR-ZSE végzettje, művelődéstörténész, jelenleg II. éves kántorhallgató, a hetiszakasz első mondataihoz fűzött írásmagyarázatot, amelyből a zsidó hit és valláskultúra iránti mély elkötelezettsége szólott.

 

Objektív szövegértelmezése méltó módon simult bele a hagyományos interpretációk sorába. A nap utolsó tóramagyarázatát Eliezer Shlomovits, az OR-ZSE docense, haifai rabbi tartotta.
A kidus végén a nap ünnepeltje, Markovics Tibor köszönte meg az ősi áldással a Mindenhatónak, hogy megérhette ezt a nagyon szép ünnepi eseményt, a felé irányuló szeretetet, a jelenlévőknek a részvételt. Születésnapja alkalmából négy, művészien kivitelezett chágorá-t adományozott az OR-ZSE zsinagógájának.

P. REGREB