Rabbiképző szak

Tantárgycsoportok

    bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Vallásbölcselet tantárgycsoport
Vallásfilozófia, Etika és morálfilozófia, Filozófiatörténet
Izrael eszmevilága. Machsevet Jiszráel
Zsidó problematikák a filozófiában

Vallásfilozófia, Etika és morálfilozófia, Filozófiatörténet.

A képzési időszak: 12 félév
A Rabbinikus tudományok Karának hallgatói a vallásbölcselet tárgy keretében a következő filozófiai diszciplinákat hallgatják:

általános és összehasonlító vallásfilozófia,
zsidó vallásfilozófia,
zsidó vallásetika,
zsidó etikatörténet,
zsidó morálfilozófia,
Izrael vallásának szociális etikája,
egyetemes filozófiatörténet és zsidó aspektusai,
a zsidó filozófia története,
zsidó politikai filozófia,
zsidó történelemfilozófia,
zsidó filozófiai antropológia,
zsidó filozófiai lélektan,
zsidó homiletika filozófiai kérdései.

A vallásbölcselet tárgy tehát megpróbál teljes és átfogó képet kialakítani a hallgatóban mindarról, ami a zsidó vallásban “a” philosophia perennis körébe utalható. A tárgyat zsidó teológus hallgatók számára terveztük, azaz a tanítás során állandóan tekintettel vagyunk a zsidó vallás tradicionális eszmerendszerének primátusára, valamint arra, hogy a bölcselet (a filozófia) arra szolgál (Maimunival szólva,), hogy könnyűvé tegye a hitünket a megértés által. Minthogy a tárgy tanításának van egy olyan vonatkozása is, ami a homo culturalis és a homo intellectualis sajátos arculatának tervezésével hozható összefüggésbe, a tárgy megkísérli mozgósítani a filozófia szinte teljes arzenálját, a fogalmi apparátusoktól a filozófiai tudományok sokaságán keresztül az egyes problémák kifejtésénél az egyetemes kultúratörténeti hátterek bevilágításáig. A zsidó vallás igen erősen intellektuális indíttatású. Ami azt jelenti, hogy prófétáink és talmudista bölcseink számára sohasem volt az kétséges, hogy a hit csakis az értelem segítségével válhat akár a közösség, akár az egyén egyedüli életvezetőjévé. Az Országos Rabbiképző Intézet hagyományai között is – talán – a legerősebb “nem bibliai / talmudikus” tárgy a vallásbölcselet volt. A legkiválóbb zsidó vallásbölcsészek tanultak és tanítottak e falak között.

A vallásbölcselet tárgy legkülönbözőbb dimenziói nem csupán az egyáltalában vett filozófia hatalmas szellemi territóriumát igyekszik lefedni, és persze a zsidó vallás nyújtotta filozófiai probléma halmazokra adott – diszciplináris keretekbe ágyazott – reflexiókkal. A tárgy igen szélesre nyitja ki filozófiai vizsgálódásai fókuszát is ugyanakkor, amikor nem megy el szó nélkül olyan – nemcsak a zsidó papnövendék de a hétköznapi zsidó ember számára, egyformán - múlhatatlanúl fontos problémák mellett, mint a Soah, a galut, a modern cionizmus, a zsidó vallási irányzatok, a Tanach és a komputerizáció, a keresztény – zsidó dialógus, az antijudaizmus vagy az antiszemitizmus.

1. félév: v a l l á s f i l o z ó f i a - általános és összehasonlító vallásfilozófia
2. félév: va l l á s f i l o z ó f i a - a zsidó vallás filozófiai vonatkozásai
3. félév: e t i k a  és  m o r á l f i l o z ó f i a - zsidó vallásetika
4. félév: e t i k a  és  m o r á l f i l o z ó f i a - a zsidó etikai gondolkodás történeti vonatkozásai
6. félév: f i l o z ó f i a t ö r t é n e t - az egyetemes filozófia története és zsidó aspektusai
7.- 10  félév: f i l o z ó f i a t ö r t é n e t - a zsidó filozófia története
11. félév: a zsidó filozófiatörténet, etika, vallásfilozófia, politikai és történelemfilozófia, filozófiai antropológia és filozófiai lélektan aktuális problémái
12. félév: a filozófia és a homiletika - speciális filozófiai feladatok a lelkigyakorlatos tevékenység közben

 A filozófiai tárgyak szemesztereiben a hallgatók dolgozatot nyújtanak be, majd kollokválnak és az abszolutóriumot követően írásbeli és szóbeli záróvizsgán számolnak be tudásukról.

 Izrael eszmevilága. Machsevet Jiszráel.

Módszeres előadás-sorozat a zsidó gondolatvilág klasszikus témáiról. Például: Mit mond a zsidó filozófia az “Égből származó Tóráról” , Istenről, Gondviselésről, etc. A kurzus folyamán a személyes kérdések is helyet kapnak és sor kerül közérdekű témák megvitatására, pl. : Hit a Holocaust után. Fontos, hogy az előadások során a hallgatók szövegeket olvassanak, még ha fordításban is.
A hallgatók betekintést nyernek a zsidó művelődéstörténet különböző egységeibe és megismerik, miképpen illeszkedik a Machsevet Jiszráel és a zsidó filozófia összefüggésrendszere a zsidó művelődéstörténethez, s e hármas egységet hogyan ötvözi magába az Izrael eszmevilága tárgycsoport. Mindez kiegészül a világ zsidósága és a magyarországi zsidóság szellemi áramlataival, kölcsönhatásával, különös tekintettel a magyarországi neológia kialakulásának történelmi és ideológiai hátterére, amely az Osztrák - magyar monarchia idején " keletkezett ", s mely döntő hatást gyakorolt , s gyakorol a mai egyetemes zsidóság egyik meghatározó szellemi irányzatára a " conservatíve movement " - re.
Hasonlóan az előbbihez, az úgynevezett " Szatmári iedológia " útja is bemutatandó, mely keletkezésének forrása egyértelműen a történelmi Magyarország területe, s ma már szinte behálózza az egész világot.
E két vallási tanításainkon alapuló, de egymástól merőben eltérő rendszer vallási, teológiai, filozófiája az egyetemes és specifikusan zsidó - többezer éves - kultúrából merítette forrását. Ebből építkezett és formárólag hatott és hat közösségeink szellemi arculatára a mai napig, megtermékenyítve a - hallgatóink által az izraeli félévben elsajátítandó - modern izraeli irodalmat és döntő befolyást gyakorolva a mai Magyarország istentiszteletét jellemző imavilágra, szokások rendszerére.

Zsidó problematikák a filozófiában
a kezdetektől a 19.század végéig

- A keleti és a nyugati kultúrák intellektuális gyökerei;
- A Nyugat "születése";
- A Biblia mint az európai kultúra intellektuális forrása;
- A zsidók Bibliája (Tanach), a Biblia zsidói;
- A történeti jellegű gondolkodás;
- A racionális gondolkodás és a zsidók istenképe; A monoteizmus és a görög filozófia;
- Az "ethos" és a "moral": zsidó és görög bűn és bűnhődés;
- Kozmosz és káosz: a Biblia teremtéselmélete és a görög filozófusok kozmogóniái; Hit és tudás: az Emunah problémája a bibliai zsidóknál;
- A görög aisztélosz és a zsidó képrombolás: egy felbonthatatlan "pszichofizikai paralelizmus" az európai gondolatban;
- Szókratész gondolkodásának "zsidós" és prekrisztiánus jegyei; Platon barlang-metafórájának zsidó értelmezése;
- Arisztotelész etikája és a zsidó törvényfelfogás; Jezus Nazarenus, a zsidó és filozófiás;
- Újszövetség: a zsidó vallás egy lehetséges "filozófiája"?, egy zsidó filozófia "vallása"?, vagy a zsidó villás egy univerzalisztikus reformkísérlete?;
- Kumrán üzenete: vajon, megérthető-e egy keresztény számára a kereszténység a zsidó gondolat és kultúra nélkül;
- Origenész és Markion: a gyűlölet filozófiája a szeretet vallásában, az istengyilkosság mint filozófiai probléma, és a zsidó mint az ősgonosz;
- Augustinus Ágoston) "Isten országában" élhettek volna zsidók?
Judah Halévi "Kuzari" c. műve és a zsidó vallás és kultúra egyetemes érvényessége; Tomaso D'Aquinoi: Arisztotelész "zsidósítása" ideologikus okokból, vagy ahogyan Maimuni hátott a keresztény filozófiára
- William Shakespeare Velencei kalmár ja avagy mire jök a zsidók a polgárság világában; Baruch Spinoza: egy zsidó filozófiás aki keresztényként gondolkodott;
- Benjamin Constant: francia liberalizmus és a franciaországi zsidók helyzete a tizenkilencedik században;
- Rousseau Értekezések- je és a modern nacionalizmus filozófiai gyökerei;
- A francia antiszemita gondolkodás: De Bonalt és De Maistre, a "fehér jakobinusok"; Karl Marx: egy szocialista , aki zsidóként antiszemita volt
- Nietzsche: egy romantikus esztéta és életfilozófus, aki nem volt antiszemita
- Dreyfus kapitány: az intellektuális/pofitikai és a faji/kultúrális antiszemitizmus között. Arthur Gobineau: Az emberi fajok egyenlőtlenségéről, - a 19. századvég francia filozófiájának néhány zsidó szempontból - érdekessége -

A félévek végén a hallgatók - dolgozat beadása után - gyakorlati jegyet kapnak.

Vallásbölcselet tantárgycsoport
Vallásfilozófia, Etika és morálfilozófia, Filozófiatörténet
Izrael eszmevilága. Machsevet Jiszráel
Zsidó problematikák a filozófiában

    bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Rabbiképző szak