TANTÁRGYLEÍRÁS

 

ZSIDÓ IRODALOM
Modern izraeli irodalom
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 6.félév (BA)

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Zsidó Művelődéstörténet Tanszék


a. A tárgy tematikája:
A kurzus modern izraeli irodalom legfontosabb korszakait, alkotóit mutatja be. Megvizsgáljuk, hogyan ültethetőek át a gyakorlatba különféle irodalomelméleti irányzatok szövegelemző módszerei, illetve a huszadik század legnagyobb irodalomelméleti irányzatai hogyan jelennek meg a zsidó irodalomban. Megpróbálja bemutatni az izraeli és a nyugati irodalom közötti kölcsönhatásokat is. Az órák során röviden áttekintjük a modern izraeli irodalom legfontosabb szerzőinek munkásságát, és részletesen foglalkozunk Agnon, Bialik, és a kortárs alkotók közül Amichai és Jehoshua műveivel, akiknek egy-egy művét elemezni fogjuk.   

Óravázlat

1. óra Megbeszélés

2. óra A spanyol korszak végétől a haszkaláig – az itáliai zsidó irodalom; a conversók irodalma; a zsidó felvilágosodás kezdetei

3. óra A 19. század és az asszimiláció irodalma; a többségi nyelven írt zsidó irodalom; a magyar paradigma

4. óra A modern izraeli irodalom kialakulása; a nyelvújítás korszaka, a modern héber nyelv megszületése és Eliezer Ben Yehuda munkássága; Csernihovszki

5. óra  Hajjim Nahman Bialik költészete, ZH (Carmi)

6. óra A halucok irodalma; a szentföldi irodalmi központok kialakulása, a német-francia-orosz irány, Simoni, Lamdan, Avigdor Hameiri, Rachel

7. óra Az angol mandátum alatt induló nemzedék: Slonszki, Alterman, Lea Goldberg, Grinberg, Ratos, Hanna Szenes; a Palmah nemzedéke, a ötvenes évek, az első jelentős prózaírók

8. óra S. J. Agnon: Valahol régen a haluc-korszak és a mandátumi évek összefoglalása

9. óra  Az ötvenes-hatvanas évek nemzedéke; a magánéleti témák előtérbe kerülése, a nemzeti romantika” háttérbe szorulása, az angolszász irány –  Dalia Ravikovics

10. óra Jehuda Amichai költészete

11. óra  Jehuda Amichai költészete 2.

12. óra  A hetvenes évek – a holokauszt tematika megjelenése a második generáció alkotóinál: Peled, Hadar, Appelfeld; a prózairodalom előretörése, ZH (Finer-Mintz, Jacobson)

13. óra  A nyolcvanas-kilencvenes évek - Amosz Oz; Eli Necer, Meir Shalev; a posztmodern; A. B. Jehoshua: Apáról fiúra; A személyzetis küldetése – a 2000 utáni irodalom

    
b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedhető maximális 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Két zárthelyi dolgozat:

1. - 5. óra 
Carmi, T. (szerk.) (1981), The Penguin Book of the Hebrew Verse. The Jewish Publication  Society of  America Philadelphia, New York: The Viking Press, (Bevezető tanulmány, pp. 33-50, 67-72)

2. - 12. óra
Finer-Mintz, Ruth (1968) Modern Hebrew Poetry – A bilingual antologhy. University  of  California Press, Berkeley and Los Angeles (bevezető tanulmány)
Jacobson, David C. (1994), The Holocaust and the Bible in Israeli Poetry. In: Modern  Language Studies, Vol. 24, No. 4, Holocaust Literature (Autumn, 1994), pp. 63-77

Pótlás:
13. óra

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:

A két zárhelyi dolgozat 25-25%-ot, a félév végi kollokvium 50 %-ot ér. A kollokviumon a tétel három részből áll: egy elméleti, egy szövegfelismerési/elemzési feladatból, valamint a kötelezően elolvasandó regényekkel kapcsolatos kérdésekből. 

g. A vizsga típusa:
Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

KÖTELEZŐ IRODALOM

SZÖVEGEK:

Agnon, S. J. (2001) Valaha régen. Budapest: Bábel Kiadó (Lehetőleg egy régebbi magyar vagy idegen nyelvű fordítást ajánlanék.)
Jehoshua, A. B (2005) A személyzetis küldetése. Budapest: Múlt és Jövő
Jehoshua, A. B. (2002) Apáról fiúra. Budapest: Ulpius-Ház
Appelfeld, Aharon (2003), Holt vágányok. Budapest: Ulpius-Ház. VAGYAppelfeld, Aharon (2005) Egy élet története. Budapest: Park Kiadó VAGY Oz, Amos (1995), Félálom. Budapest: Ab Ovo VAGY Oz, Amosz (2006), Szeretetről, sötétségről. Budapest: Európa

Szöveggyűjteményként:
Carmi, T. (szerk.) (1981), The Penguin Book of the Hebrew Verse. The Jewish Publication Society of America Philadelphia, New York: The Viking Press
Finer-Mintz, Ruth (1968) Modern Hebrew Poetry – A bilingual antologhy. University of California Press, Berkeley and Los Angeles
Jáoz-Keszt, Itamar (szerk.) (1992) Modern héber költők. Budapest: Belvárosi Könyvkiadó
Jáoz-Keszt, Hanna (szerk.) (1995) Modern izraeli elbeszélők. Budapest: Belvárosi Könyvkiadó

KÖTELEZŐ TANULMÁNYOK

Carmi, T. (szerk.) (1981), The Penguin Book of the Hebrew Verse. The Jewish Publication Society of  America Philadelphia, New York: The Viking Press, (Bevezető tanulmány, pp. 14-49, 67-72)
Finer-Mintz, Ruth (1968) Modern Hebrew Poetry – A bilingual antologhy. University of California Press, Berkeley and Los Angeles (bevezető tanulmány)
Jacobson, David C. (1994), The Holocaust and the Bible in Israeli Poetry. In: Modern Language Studies, Vol. 24, No. 4, Holocaust Literature (Autumn, 1994), pp. 63-77

AJÁNLOTT IRODALOM

NB: A lista tájékoztató jellegű. Részint segítséget kíván nyújtani a kiselőadás/dolgozat elkészítéséhez, részint a további tájékozódást szeretné megkönnyíteni, ezért igyekszik összefoglalni a Magyarországon megjelent izraeli irodalmi műveket. Természetesen – mint minden lista – ez sem lehet teljes.   

MŰVEK, ANTOLÓGIÁK

Amichai, Yehuda (1989) Siré Jeruslajim.Tel Aviv: Schocken Publishing LTD.  –  bilingual edition
Amichai, Yehuda (1986) Travels – A bilingual edition  The Sheep Meadow Press
Assaf, Uri (2002), Szándékos lassúsággal. Budapest: C.E.T – Belvárosi Könyvkiadó
Asaf, Uri (2001), Kőhang. Budapest: Belvárosi Kiadó
Carmi, T. (szerk.) (1981), The Penguin Book of the Hebrew Verse. The Jewish Publication Society of America Philadelphia, New York: The Viking Press
Finer-Mintz, Ruth (1968) Modern Hebrew Poetry – A bilingual antologhy. University of California Press, Berkeley and Los Angeles
Gur, Batya (2004), Gyilkosság szombat reggel. Budapest: Mágus
Hassan-Rokem, Galit; Hess, Tamar; Kauffmann, Shirley (ed.), (1999), The Defiant Muse. City University of New York: New York
Herzl, Theodor (1993), Ősújország. Bethlen Kiadó: Sopron
Hameiri, Avigdor (2006) A daloló máglya. Múlt és Jövő: Budapest
Hameiri, Avigdor (2009, megjelenés előtt), A nagy őrület. Múlt és Jövő: Budapest
Jáosz-Keszt, Itamár (1998) Tájkép füstben. Múlt és Jövő: Budapest
Jehoshua, A. B. (1994), Kései válás. Budapest: Európa
Jehoshua, A. B. (1987), Szerelmesek Budapest: Európa
Jehoshua, A. B (2007), Az ötödik évszak, Múlt és Jövő: Budapest
Kishon, Efraim (1997), Hajvédők Budapest: Magyar Könyvklub
Kishon, Efraim (1996), A tengeribeteg bálna. Budapest: Magyar Könyvklub
Kishon, Ephraim (2000), Az eszed tokja. Budapest:Bastei Budapest Kiadói Kft.
Neiger-Fleischmann, Miriam (2002) Száműzetés Budapest: Ister
Neiger-Fleischmanna, Miriam (2007), Material in No Man’s Land (héber), Hakibbutz Hameuchad: Tel Aviv
Neiger-Flesichamnn, Miriam (1992), Words in a Visual Space. (héber), Karmel: Jerusalajim
Neiger-Flesichamnn, Miriam (1999), Images Reproduced. (héber), Hakibbutz Hameuchad: Tel Aviv
Necer, Eli (1998), Amikor a fiú egyenruhát ölt. Budapest: Belvárosi Könyvkiadó
Necer, Eli (1991): Gyönyörű sóvárgások. Budapest: Cserépfalvi
Oz, Amos (1985), Mihaél, Mihaél. Budapest: Európa
Oz, Amos (1989), Keresztül-kasul Izrael országában 1982 őszén. Európa: Budapest
Oz, Amos (2007), Hogyan gyógyítsuk a fanatikust? Európa: Budapest
Oz, Amos (2007), Hirtelen az erdő mélyén. Európa: Budapest
Patai, József (1910), Héber költők 1-2. Budapest: Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Kiadványai XXXll.
Rosenzwig, Franz (1999), Ninety-Two Poems and Hymns of Yehuda Halevi. State University of New York Press: New   York
Shalev, Meir (2003), Orosz románc. Budapest: Ulpius-Ház: Budapest
Shalev, Meir (2007), Négy lakoma. Ulpius-ház: Budapest
Szenes, Hanna (1993), Napló, levelek, versek, szépirodalmi kísérletek, rövidebb versek. Szépirodalmi: Budapest

ÖSSZEFOGLALÓ TÖRTÉNETI MUNKÁK

Ben-Sasson (1999) A History of the Jewish People. Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts (magyarul: Ettinger, Slomo (2002), A zsidó nép története: a modern kor: a 17. századtól. Osiris: Budapest – NB: csak a Ben-Sasson második része)
Coen, Fausto (1998), Israele: 50 anni di speranza. Marietti: Genova
Dimont, Max I. (2004), The Jews and History. Penguin Books: London-New York
Diggele, Else Van (2005), Egy nép, amely külön lakik – zsidó identitás a mai Izraelben. HVG: Budapest
Ebban, Abba (1975), Mon pays. Éditions Buchet/Chastel: Paris
Elon, Amos (1981), The Israelis. Foundres and Sons. Penguin Book: London-New York
Gilbert, Martin (1985), Jerusalem – Rebirth of a City. Viking Penguin Inc.,: New York
Gilbert, Martin (1994), Jerusalem – Illustrated History Atlas. Valentine Mitchell (third edition)
Gold, Dore, (2008), The Fight for Jerusalem. Regnery Publishing Inc.
Goldhill, Simon (2008), Jerusalem – City of Longing. Harvard University Press: Cambridge, Massachutes-London
Halász, Zoltán (1995), Herzl. Magyar Világ Kiadó: Budapest
Herzl, Theodor (1993), Ősújország. Bethlen Kiadó: Budapest
Novák, Attila (2002) Theodor Herzl, Vince Kiadó: Budapest
Rosenthal, Donna (2003), The Israelis – Ordinary People in an Extraordinary Land. Free Press: New York
Tibi, Bassam (1999), Keresztes háború és dzsihád – Az iszlám és a keresztény világ, Corvina: Budapest

IRODALOMTÖRTÉNET, ÖSSZEFOGLALÓ MUNKÁK, MONOGRÁFIÁK, ELEMZÉSEK

Alter, Robert (1994) „The untranstable Amichai” in: Modern Hebrew Literature, No. 13
Féder, Zoltán (2004), Izraeli könyvtárakban. Két bibliográfia. Eked: Tel-Aviv
DeKoven-Ezrahi, Sidra (2007), „’To What I Compare You? – Jerusalem as Ground Zero of the Hebrew Immagination”, in: PMLA, January 2007.
DeKoven-Ezrahi, Sidra (2008), „’Mihez hasonlítsalak téged’ – Jeruzsálem mint ’Ground Zero’ a héber képzeletben”, in: Múlt és Jövő (2008/2)
Govrin, Nurit (1992), „Jeruzsálem és Tel-Aviv – mint metaforák a héber irodalomban” in: Múlt és Jövő, lll. évfolyam, 1992/2, pp. 102-04
Grossberg, Daniel (2004), Yehuda Amichai’s Jerusalem, in: Midstream, May/June 2004, pp. 38-40
Hadary, Amnon (2000), A Yad for My Friend Yehuda, in: Judaism: A Quarterly Journal of Jewish Life and Thought, 22 September, pp. 411-5
Halter, Aloma (1992) „Az írás: Személyes ügy” (Aloma Halter interjúja Jehuda Amichajjal), in: Múlt és Jövő, lll. évfolyam, 1992/2
Heller, Ágnes „A személyzetis küldetése és egyéb Jehosua-történetek” in: Múlt és Jövő, 2005/3
Hirschfeld, Ariel „Miriam Neiger-Fleischmann” in: Múlt és Jövő, 2002/4
Kecskeméti, Ármin (1994), A zsidó irodalom története 1-2.  Bethlen Gábor Könyvkiadó: Sopron pp.
Jáoz-Keszt, Itamár (1992) „Utószó” in: Modern héber költők. Belvárosi Könyvkiadó: Budapest, pp. 235-52
Jacobson, David C. (1994), The Holocaust and the Bible in Israeli Poetry. In: Modern Language Studies, Vol. 24, No. 4, Holocaust Literature (Autumn, 1994), pp. 63-77
Jacobson, David C. (1988), „Kill Your Ordinary Common Sense and Maybe You’ll Begin to Understand”: Aharon Appelfeld and the Holocaust, in: AJS Review, Vol. 13, No. 1/2 (Spring - Autumn, 1988) pp. 129-52
Jacobson, David C. (2004), The Ma’ale School: Catalyst for the Entrance of Religious Zionists into the World of Media Production. In: Israel Studies, Spring 2004, Vol. 9, No. 1 pp. 31-60
Kiszely,  Gábor (1998), „A kortárs irodalom Izraelben” in: Magyar Napló, 1998/5 pp. 9-10
Kushner, Aviya (2001), How One Nation Mourns a Poet, in: Partisan Review, 4/ 2001 volume LXVIII.  number 4., pp. 612-6
Moskovits, Mihály (é.n), A Biblia Bialik költészetében
Nash, Stanley (2006)’Kotso shel Yud’ (’The Tip of the Yud’), in: CCAR Journal: A Reform Jewish Quarterly, Summer, 2006, pp. 107-88
Saked, Gerson (1993) HaSziporet HaIvrit – Hebrew Narrative Fiction 1880-1980/4 (1938-80) HaKibbutz HaMeuchad & Keter Publishing House Ltd., Tel Aviv
Peremiczky, Szilvia (2004) „Vissza és előre” in: Alföld 2004/6, pp. 109-12
Peremiczky, Szilvia (2008), „A magyar irodalom izraeli reprezentációja - Töprengések Avigdor Hameiri önéletírása és Féder Zoltán bibliográfiája ürügyén.”, in: Alföld, 2008/7.
Peremiczky, Szilvia (2008), „Mizrachi és szefárd: Szefárdok a mai Izraelben”. In: http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/25_szam/
Peremiczky, Szilvia (2008), „Im tircu (ejn) zo aggada”, in: Múlt és Jövő, 2008/2
Rosenfeld, Alvin H. (1988), A Double dying – Reflection on Holocaust Literature. Indiana. University Press: Bloomington-Indianapolis
Saked, Gerson (2004/5) „A Momument for the Fathers, a Beacon for the Sons”, in: Modern Hebrew  Literature, No 1. 2004/05, Autumn/Winter pp. 133-51
Stemberger, Günther (2001) A zsidó irodalom története.  Budapest: Osiris, pp. 179-96
Vörös, István, „A két város”  in: Élet és Irodalom, 2002. 05. 24
http://www.ithl.org.il/mainpage.html

KULTÚRA, VALLÁS, TUDOMÁNY

Attias, Jean-Christophe; Benbassa, Esther (2003). A zsidó kultúra lexikona. Balassi-Larouse: Budapest
Attias, Jean-Christophe; Benbassa, Esther (2008), Izrael – Föld és szentség. Attraktor: Máriabesnyő-Gödöllő
Benvenisti, Meron (1996). City of Stone: The Hidden History of Jerusalem. University of California Press: Berkeley
Domán, István (2007) Talmud. Ulpius Ház: Budapest
Elon, Amos (1990), Jerusalem: City of Mirrors. Little, Brown and Company: London
Elon, Amos (1995)’Jeruzsálem: a tükörképek városa’, in: Szombat, 1995/7
Gantner, Ádám (2007), Ősz Jeruzsálemben. I.A.T: Budapest
Grant, Linda (2007), Az utca emberei – Izrael egy író szemével. Szó Kiadó: Budapest
Lowenstein, Steven M. (2000), The Jewish Cultural Tapestry. Oxford University Press: Oxford-New York
Molnár, Ernő (szerk.),(2007), A valódi Talmud. Makkabi: Budapest
Vries, Simon Philip De (2000), Zsidó rítusok és jelképek. Talentum: Budapest