TANTÁRGYLEÍRÁS

 

ZSIDÓ IRODALOM
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 4.félév (BA)

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Zsidó Műveéődéstörténet Tanszék


a. A tárgy tematikája:
A kurzus áttekintést kíván nyújtani a zsidó szépirodalom kezdeteiről, a bibliai és a talmudi korszakról, valamint mindenekelőtt a magas szintű szépirodalom első nagy korszakáról, az úgynevezett  spanyol zsidó aranykor költészetéről, és kulturális életéről. Az órákon megismerkedünk a legjelentősebb költőkkel, műfajokkal, foglalkozunk a zsidó, az arab-muszlim és a keresztény irodalom egymásra tett hatásával. A kurzus az 1492-es kiűzetésig tárgyalja az irodalmat, de marginálisan foglalkozunk a spanyol zsidó irodalom örökségével: továbbélésével a spanyol converso és nem converso irodalomban, valamint az észak-afrikai és keleti szefárd irodalomban. A kurzus célja ezen felül a történelmi-kulturális kontextus megismertetése, különös tekintettel a szefárd zsidóságra.

Óravázlat
1. óra                 Megbeszélés
2. óra                 A Biblia mint szépirodalom; a rabbinikus irodalom szépirodalmi megközelítése; a pijjut-költészet
3. óra                 Történeti áttekintés a kiűzetéstől a spanyol zsidó korszak végéig, a szefárdok, a szefárd nyelvek, alapfogalmak, nyelvek
4. óra                  A spanyol zsidóság kultúrája a kiűzetésig a muszlim és a keresztény területeken – tudomány és irodalom, vallási és világi költészet, irodalmi formák – kölcsönhatás a keresztény, a zsidó és az arab költészet között
5. óra                  Joszef ibn Abitur, Jichak Gaiát, Dunás ben Labrat – ZH (Cole, Stemberger)
6. óra                  Salamon ibn Gabirol, Avraham ibn Ezra
7. óra                 Samuel Hanagid, Mose ibn Ezra
8. óra                 Jehuda Halévi, és az Al-Kuzari, Jehuda Halévi költészete 1.
9. óra                 Jehuda Halévi költészete 2. – ZH (Scheindlin The Gazelle; Wine, Women, Death )
10. óra               Alharizi költészete
11. óra               A spanyol zsidó korszak prózája Haszdaj ibn Saprut, Salamon ibn Gabirol, Jehuda ibn Tibbon, Maimonidesz, Tudelai Benjamin, Don Jichak Abravanel
12. óra               A kiűzetés utáni converso-irodalom a 16-17. században
13. óra               A spanyol zsidó irodalom, és a középkori spanyol irodalom (dalok, románcok) továbbélése a szefárd diaszpórában.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedhető maximális 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Két zárthelyi dolgozat:
5. óra - Cole, Peter (2007), The Dream of the Poem. Princeton University Press: Princeton-London (Bevezető tanulmány pp. 1-20)
Stemberger, Günther (2001) A zsidó irodalom története.  Osiris: Budapest, pp. 23-26; 27-74; 88-91
9. óra - Scheindlin, Raymond P. (1999), Wine, Women and Death. Oxford University Press: Oxford-New York, pp. 3-33, 77-89, 135-41
Scheindlin, Raymond P. (1999) The Gazelle Oxford University Press: Oxford-New York, pp. 33-51, 133-48
Pótlás: 13. óra

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A két zárhelyi dolgozat 25-25%-ot, a félév végi kollokvium 50 %-ot ér. A kollokviumon a tétel két részből áll: egy elméleti és egy szövegfelismerési/elemzési feladatból.

g. A vizsga típusa: Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

KÖTELEZŐ IRODALOM

SZÖVEGGYŰJTEMÉNY:
Cole, Peter (2007), The Dream of the Poem. Princeton University Press: Princeton-London
Carmi, T. (szerk.) (1981), The Penguin Book of the Hebrew Verse. The Jewish Publication Society of America Philadelphia The Viking Press: New York
Scheiber, Sándor (vál.) (1997), A feliratoktól a felvilágosodásig. Múlt és Jövő: Budapest (pp. 126-208)
Gábor, Ignác (1997), Alharizi – egy középkori héber költő. Fekete Sas Kiadó: Budapest
NB: A Scheiber-féle szöveggyűjtemény, valamint Gábor Ignác könyve tartalmazza a kötelező szövegeket magyarul. A többi kötelező szöveget fénymásolatban osztom ki.

KÖTELEZŐ TANULMÁNYOK:
Cole, Peter (2007), The Dream of the Poem. Princeton University Press: Princeton-London (Bevezető tanulmány pp.1-20)
Rosen, Tova (2006), „The muwashshah”, in: Menoçal, Maria (ed.), (2006), The Literature of Al- Andalus. Cambridge University Press, pp. 169-90