TANTÁRGYLEÍRÁS

TÓRA I-2.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 2.fv. (BA)

A tárgy kreditpontja: 4 (négy)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a Tóra I-1. teljesítése

A tárgy tematikája:
A tárgy feladata Mózes öt könyvének tanulmányozása, ezen belül a Tóra I. A két első könyvet Börésit - Genezis; illetve Sömot - Exodus elemzi, ismerteti.

         II. félév: Második könyv.
         Rendszerint egy-egy hetiszakasszal foglalkozunk a heti két órán.


A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25 % hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga / 2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (1 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

A vizsga típusa: Kollokvium

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a ?Vizsgára való jelentkezés� űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:

Kiosztott jegyzet �
Dow Frank Maszoret Avot kézirat.
Dr. J. H. Hertz: Mózes öt könyve a kommentárokkal.
OR-ZSE Imakönyv Második jav. kiadás. 2005.


Ajánlott irodalom:

IMIT Biblia � két kötet. Makkabi Kiadó
Naftali Kraus: Ősi forrás � heti szidrák.
Menáchen Meron: Az élő Biblia (OR-ZSE kiadás)
Menáchen Meron: Hozzád szól a Heti szakasz.- OR-ZSE kiadás