TANTÁRGYLEÍRÁS

TÓRA II-1.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 1.fv. (BA)

A tárgy kreditpontja: 4 (négy)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


A tárgy tematikája:
A kurzus célja megismertetni a hallgatókkal a Mózes III. könyvéből választott tórai textusok segítségével a bibliai gondolkodás, valamint a bibliai héber nyelv alapjait, a választott szövegek tanulmányozásával képet adni a judaizmus világának alakulásáról, fejlődéséről, illetve betekintést nyújtani az exegetikai irodalom meghatározói szerzőinek (Rási, Rámbám, Rámbán, stb.) munkásságába.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
3 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 2 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés. Ha nem írta meg a hallgató minimum 2 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint + az írásbeli beszámoló.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és az írásbeli vizsgán elért eredmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + írásbeli vizsga /2). Az írásbeli vizsga osztályzata ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g. A vizsga típusa:
Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a Vizsgára való jelentkezés űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:


Kötelező irodalom:
1. Mózes öt könyve és a haftárák (Dr. Hertz J. H. kommentárjaival). Akadémiai, 1984.
2. Pollák Kaim: Héber- magyar szótár.
3. Naftali Kraus: Az ősi forrás (A heti szidrák, Az Atyák bölcs tanításai). Fórum, 1990.
4. Jechiél Cvi Moskovits: A Biblia hagyományos kommentárjai. Göncöl, 1997.
5. Dr. Árus Lajos: Ószövetségi héber-magyar szómagyarázat. Iránytű kiadó, 1996.

Ajánlott irodalom:
1. Scheiber Sándor: A feliratoktól a felvilágosodásig (Kétezer év zsidó irodalma). Múlt és Jövő, 1997.
2. Fényes Mór: Szentírásunk. OR-ZSE, 1999.
3. Kecskeméti Ármin: A zsidó irodalom története I-II. Bethlen Gábor, 1994.
4. Jean-Christophe Attias, Esther Benbassa: A zsidó kultúra lexikona. Balassi, 2003.
5. Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. Bp., 1987.