TANTÁRGYLEÍRÁS

ZSIDÓ IRODALOM
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA) 8. szemeszter

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája:

I.
A KURZUS CÉLJA: Bemutatni azt a szellemet, amely a zsidóság évszázados irodalmában uralkodott. A tudás vágya, az igazság keresése és a zsidó nép szenvedése alapmotívumai annak a hangulatnak, mely költői fényével a zsidóság lelkét tükrözi. Virágzásának korát Spanyolországban éli, de azért Európa és Ázsia majdnem minden országában, ahol zsidók nagyobb tömegben laknak, megszólal a zsidó költészet.

II.
A kurzus célja: A kurzus alapvető célja, hogy a rabbiképző hallgatói - akik alapos és elmélyült tudás potenciális birtokosai a judaisztika, a vallásbölcselet, a Biblia és a Talmud könyveinek terén - tanulmányaik kiegészítéseképpen megismerkedjenek a bibliai tárgyú szépirodalom legrangosabb világirodalmi alkotásaival és elmélyedjenek azok esztétikai-morális értékeinek és szépségének tanulmányozásában. Mindezek eredményeképpen képesek legyenek összevetni a Szentírás egyes részeit (történeteit, mítoszait, költői szövegeit) a mű ihletésére készült szépirodalmi alkotásokkal, és ezáltal az irodalom eszmei hátterét is jobban megismerjék. A kurzus további célja, hogy minden irányban művelt, olvasott és a tudományos munkára sokoldalúan elkészített "tudós rabbik" hagyják el végzésük után tanulmányaik színterét, ahol világi jellegű társadalomtudományok művelése évszázados hagyományokra tekinthet vissza.

Tematika 1.

1. Száádjá Gáon 2. Kálir
3. Siomo lbn Gabirol
4. Juda Halévi
5. Mózes ibn Ezra
6. Ávráhám ibn Ezra
7. Slomo Alkábec
8. Az ünnepi liturgia névtelenjei
9. A „ ZMIROT,,-ok

IRODALOM:

1. Frisch Ármin: Szemelvények a Biblia utáni irodalomból
2. Yehonan Etz- Chjim: Mávo letorá sebeál pe. Jerusálájim, 1988.
3. Castello-Kapon: A zsidók és Európa. Bp., 1995


Tematika 2.

A kurzus során az általános (és óhatatlanul vázlatos) irodalomtörténeti áttekintésen túl az az ajánlott irodalomban felsorolt művek részletes elemzésére kerül sor, szemináriumi (referáló, vitatkozó, elemző) formában (a sorrend nem a végleges, a mindkét szemeszter anyagát tartalmazó előzetes lista a hallgatók igényei szerint változhat).

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: nincs

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Az aláírás feltétele a szóbeli beszámoló megtartása.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása ötfokozatú minősítéssel.

g. A vizsga típusa: Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

1. Lásd : a tematikánál
2. A második témakör kötelező, és ajánlott irodalma:

A tárgy természetéből adódóan a kötelező irodalom az olvasott és megtárgyalt szépirodalmi művek szakirodalmát öleli fel, ezért ennek tételes felsorolásától (annak szinte áttekinthetetlen bősége miatt) eltekintünk.

Ajánlott szépirodalom: Milton: Elveszett paradicsom
Racine: Ester
Victor Hugo: Az alvó Boáz
Goethe: Faust
Heine: Belsacar
Hebbel: Judith - Herodes és Mariamne
Madách: Az ember tragédiája
Arany János, Tompa Mihály, Ady Endre, Füst Milán, Radnóti Miklós versei
Sólem Aléhem: Énekek éneke
Thomas Mann: A törvény
Thomas Mann: József és testvérei
Franz Werfel: Halljátok az Igét!
Stefan Zweig: Békét!
Joseph Roth: Jób
Babits: Jónás könyve
Pap Károly: Mózes - Batséba
Joseph Heller: Isten tudja
Bernard Malamud: A mesterember
Stefan Heym: Dávid király krónikája