TANTÁRGYLEÍRÁS

TÓRA II.
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA) I. - II. szemeszter

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


A tárgy tematikája:
A tárgy feladata Mózes öt könyvének tanulmányozása, ezen belül a Tóra II. tantárgy a Vájikrá első hetiszakaszától - Devárim utolsó hetiszakaszáig - elemzi, ismerteti. Rendszerint egy-egy hetiszakasszal foglalkozunk a heti két órán.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25 % hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni. Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag. A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés. Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi. A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga / 2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (1 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

A vizsga típusa: Kollokvium.

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
1. Mózes öt könyve és a haftárák (Dr. Hertz J. H. kommentárjaival). Akadémiai, 1984.
2. Pollák Kaim: Héber- magyar szótár.
3. Naftali Kraus: Az ősi forrás (A heti szidrák, Az Atyák bölcs tanításai). Fórum, 1990.
4. Jechiél Cvi Moskovits: A Biblia hagyományos kommentárjai. Göncöl, 1997.
5. Dr. Árus Lajos: Ószövetségi héber-magyar szómagyarázat. Iránytű kiadó, 1996.

Ajánlott irodalom:
 1. Scheiber Sándor: A feliratoktól a felvilágosodásig (Kétezer év zsidó irodalma). Múlt és Jövő, 1997.
 2. Fényes Mór: Szentírásunk. OR-ZSE, 1999.
 3. Kecskeméti Ármin: A zsidó irodalom története I-II. Bethlen Gábor, 1994.
 4. Jean-Christophe Attias, Esther Benbassa: A zsidó kultúra lexikona. Balassi, 2003.
 5. Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. Bp., 1987.