TANTÁRGYLEÍRÁS

Talmud statarie
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA) V.szemeszter

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája:

A három féléves tárgy során egyes talmudi traktátusokat (mászechet-eket) tanulmányozunk. A hallgatók a Misna héber nyelvén túl megismerkednek a G’márá  - többnyire arámi nyelvezetével, stílusával, a kérdés-fölvetés mikéntjével és a Talmud fogalom-használatával. Megismerik a bárájtá-kat és a midrásokat. Elsősorban a Talmud olvasásának és értelmezésének technikáját ismertetjük meg, az adott textus értése az elsődleges feladat, a felvetett kérdéskör széles elemzése nélkül. Cél, hogy a hallgató képes legyen egyes részek önálló feldolgozására is.

A hatodik félév során – a korábbi Misna-tanulmányokra építve –  a Maszechet M’gilá és Maszechet Taanit egyes részeit tanulmányozzuk át a Talmudból.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:

Elvárjuk a hallgatók jelenlétét és aktív figyelmét az előadások túlnyomó többségén, de minimálisan az előadások 75%-án. A kérdésben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az igazolás módja a foglalkozásokról való távollét esetén:
25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve

A félév végi aláírás feltételei: Az előadások minimálisan 75%-án való aktív jelenlét.

A vizsga típusa: Kollokvium, amelynek során a hallgató számot ad ismereteiről és bizonyítja jártasságát.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokvium eredménye határozza meg az osztályzatot

A vizsgára való jelentkezés módosítása: A vizsgaidőpont módosítására csak a Tanulmányi Osztályon – legalább három munkanappal az eredeti vizsgaidőpont előtt – benyújtott írásbeli kérelem alapján van lehetőség.

A vizsgáról való távolmaradás igazolása: A vizsga – igazolt távolmaradás estén is – csak megismételt vizsgával pótolható. Az igazolás a Tanulmányi Osztályon, írásban nyújtandó be három munkanapon belül, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Javasolt tevékenység:

Az OR-ZSE Könyvtárában fellelhető ’’Vilna’’ Talmud-traktátusok tanulmányozását kapcsolják össze az un. Steinsaltz és/vagy Schottenstein-Talmud tanulmányozásával. Használják rendszeresen a talmudi szótárakat és enciklopédiákat. (az OR-ZSE Könyvtárában ugyancsak fellelhetők.)