TANTÁRGYLEÍRÁS

SULCHÁN ÁRUCH
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA) I. - II. szemeszter

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


A tárgy tematikája:
- Rabbi Áser beRábbi Jechiél alapmunkája a Turim négy egységének Orách Chájim, Jore Déá, Even Háezer, Chosen Hámispát főbb fejezeteinek megismertetése, összefüggéseinek bemutatása. Az előadások mellett, a hallgatók - a témához illeszkedő - ún.. kiselőadásokat tartanak.
 - Rabbi Joszéf Káro Sulchán Áruch című munkája a mai háláchikus döntvények alapját képezik, amely Maimuni nyomán a zsidó vallás erkölcsi, szertartási, házassági és jogi törvényeit kodifikálja. A Sulchán Áruch idővel a zsidó vallás corpus juris-a lett. Szükséges tehát e szakaszban rávilágítani Maimuni Misné Torájának és Káro Sulchán Áruchjának háláchikus összefüggéseire. E ciklus jellegzetessége, hogy megfelelő algoritmus kiválasztásával szintézist teremtsen a frontális oktatás és a szemináriumi oktatás formái között.
A hallgatók szemeszterenként - egymásra építkezve - 20 szimánt (fejezetet) az eredeti forrás alapján tanulnak meg, kiegészítve REMÁ, az áskenáz zsidóságra vonatkozó kommentárjaival.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25 % hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni. Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag. A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés. Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi. A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga / 2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (1 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

A vizsga típusa: Kollokvium.

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom: