TANTÁRGYLEÍRÁS

Prohetae priores
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA) I. - IV. szemeszter

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája: A kiválasztott próféták könyveinek szövegeiből olvasás, fordítás, magyarázat (történelmi háttérrel).

Prófétai könyvek Józsua Könyve, Birák Könyve Sámuel I., Sámuel II., Királyok I., Királyok II. + Ezra, Nehemia A Tánách héber szövegének olvasásával párhuzamosan az exegézis következő formáit alkalmazzuk:
 -Tárgum Onkelosz, Tárgum Jeusálmi, stb...
- magába ötvöző középkori, elsősorban i , Redák, Rámbán értelmezést.
- Tánách Házáháv alapján a szöveg modernkori interpretációját
- A Dáát Mikrá alapján a klasszikus szöveg halachikus utalásait, a bibliai párhuzamokat, szövegértelmezési variációkat.
- Az Olám Hátánách alapján a textushoz kapcsolódó inter-, trans- és multidiszciplináris elemzéseket. Különös tekintettel a Földközi Tengeri népek - rokon vonásokat felmutató
- paralell kulturájára, az épitészeti-, képző- és iparművészeti, archeológiai, nyelvtörténeti, zenetörténeti párhuzamokra és szekuláris asszociációkra.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: nincs

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Az aláírás feltétele a szóbeli beszámoló megtartása.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása ötfokozatú minősítéssel.

g. A vizsga típusa: Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:


  Kötelező és ajánlott irodalom:
Fényes Mór: Szentírásunk. (reprint: Országos Rabbiképző Intézet, 1999)
A Szentírás magyarázata / Jubileumi kommentár I-II. (Kálvin - Budapest, 1995) Biblia (Makkabi - Budapest, 1994)
Karasszon István: Izrael története (Új Mandátum - Budapest, 2009)
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése I - II. (Szent István Társulat - Budapest, é.n.)
Soggin, A.: Bevezetés az Ószövetségbe. (Kálvin - Budapest, 1999)
Widder Salamon: Praeparatiók a Háftórákhoz (reprint: ORZSE-Budapest,
1999 Valamint a A TÁRGY TEMATIKÁJA címszónál megjelölt héber nyelvű források