TANTÁRGYLEÍRÁS

 

PASZTORÁLIS GYAKORLAT  I.
RABBIHELYETTES ALAPSZAK 5- 8  fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 1 4 -4-4-4
Heti óraszám: 1 óra
Szervezeti egység:  Szentírás és talmudtudomány tanszék
 

A TÁRGY TEMATIKÁJA:
A pasztorális gyakorlat tantárgya felöleli a rabbinikus munka minden területének gyakorlati megélését, ha nem is a tantervi hálló rendjébe illeszthetően, hanem a hívő ember életének részeként. A rabbi, mint a közösség vallási vezetője, szellemi vezetői tisztégéből adódóan összefogja a zsinagógai istentiszteleteket, irányítja a zsidó közösség zsinagógán kívüli vallási szertartásait, döntő szerepet játszik a közösség oktatási életében, pedagógusként az élet minden területén tanít. Emberi hitelességének példa értékűnek kell lennie.

 A rabbi templomi munkaköre
 
-A rabbi hitszónoki munkaköre. Dvár Torá ( hitszonoklat-prédikáció)
- A hitszónoklatok ideje . - Hitszónoklati napok : Szombati hitszónoklatok . - Ünnepi hitszónoklatok .- Kiemelkedő hétköznapok hitszónoklatai

 A rabbi munkaköre a szertartásoknál
Születés. - Az elsőszülött kiváltása. - Bár micvá. - Leányavatás. - Eljegyzés. - Házasságkötés. -Házasságkötési akadályok. - Az esküvő.- Házassági évfordulók.
  -Egyházi válás. - A get írása. - Különösebb get esetek. Házasságfelbontás.
  - Felmentések Rabbenu Gersom rendelkezése alól .
 - A chalica szertartás.
  - Az aguna

 A rabbi munkaköre az élet megpróbáltatásaíban
- Betegek látogatása. - Imádkozás a betegért.
- A haldoklóknál. - A táháró. - A temetési szertartás . A temetés körüli szokások és eljárások. - Öngyilkosok temetése.
- Exhumálásról. - Halotthamvasztás- Kegyeleti szokások. - Szeudász hávóróó .
- Sirkőfelirat- sírkőavatás.

 Alkalmi istentiszteletek és szertartások
- Péntek esti írásmagyarázat. -Oneg Sabbat. - Birkász há-lvónó. - Birkász há chámmó Temetőavatás.
-Proseliták befogadása .
- Tóraavatás.
- Kórházi lelkészkedés.
 - Letartóztatottak lelki gondozása.

VI. A hitoktatás
A hitoktatás. - A hittanítás ellenőrzése. - Rabbik tanfelügyelői munkája.
A tervezett új hittankönyv

VII. A rabbi munkaköre a rituális felügyeletnél
Riituális felügyelet
  - A vallásos döntésekről

 Irodalomjegyzék:

Magyar Zsinagóga Új folyama 1-5. szám OR-ZSE Budapest, 2009-13 Szerk.: Schőner Alfréd – Oláh János

Magyar Zsidó Szemle Új folyam 1-7. szám OR-ZSE Budapest, 2004-2007 Szerk.: Lichtmann Tamás

MAGYAR ZSIDÓ TUDOMÁNYOK 1-5. szám Szerk. : Oláh János

Noah Golinkin: ÉN KELOHÉNU. Új módszer a héber imakönyv megértéséhez. New York, 1998.

A hagyomány gyöngyei. A Talmud könyvei. Az eredeti Talmud szöveg alapján Dr.
Molnár Ernő. Bp. 1989.(Hasonmás kiadás)

Dr. Frisch Ármin: Szemelvények a Biblia utáni zsidó irodalomból. Bp., é.n.
(Hasonmás kiadás)

Israel Méir Lau: A zsidó élet törvényei. Jeruzsálem, 1994.

Hayim Halevy Donin: Zsidónak lenni... Bp., 199.1

Dr. Krausz Fülöp: Sorsdöntő napok... Nagyünnepi Máchzor. Debrecen ( Hasonmás
kiadás)