TANTÁRGYLEÍRÁS

 

ÓKORI ZSIDÓ TÖRTÉNELEM
RABBIHELYETTES ALAPSZAK 2. fv. (BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra, félévi: 30 óra
Szervezeti egység: Történelem tanszék


A tárgy tematikája:
A kurzus célja:
* bevezetés a judaisztika alapjaiba;
* a zsidó történelem első szakaszának világos keresztmetszete;
* a biblikus tudományok történeti hátterének megalapozása;
* a zsidóság vallástörténeti hátterének bemutatása;
* a zsidóság szellemi és kulturális tradíciójának történeti háttere.

A kurzus felépítése:
* A zsidó nép „eredete”, az ősatyák Kánaán földjén.
* Izrael fiai Egyiptomban.
* Mózes, a pusztai vándorlás.
* A honfoglalás és a bírák kora.
* Sámuel, Saul és a királyság megalapítása.
* Dávid felemelkedése és uralkodása.
* Salamon királysága, a birodalom kettészakadása.
* Izrael királysága (i.e. 930-720).
* Az északi próféták.
* Júda királysága Jósijáhu hatalomra kerüléséig.
* A „nagy próféták”, zsidó élet az önálló államiság korában.
* Az utolsó Dávid-házi királyok.
* Az asszír hódítás.
* Az újbabilóni birodalom.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Nincs.

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokvium (szóbeli vizsga) érdemjegye.

A vizsga típusa: Kollokvium.

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
1. A Tánách ún. történeti könyvei: Józsue, Bírák, 1-2 Sámuel, 1-2 Királyok 1-2,
Krónikák 1-2.
2. JOSEPHUS FLAVIUS: A zsidók története. I-XX. könyvek. Budapest, 1946.
A zsidók története. XI-XX. könyvek. Budapest, 1966.
A zsidó háború. Önéletrajz4. Budapest, 1963.
3. J. BRIGHT: Izráel története. Budapest, 1977.
4. S. DUBNOV: A zsidóság története. Budapest, 1991.
5. H. GRAETZ: A zsidók egyetemes története I-V.
Szerk. Szabolcsi Miksa. Budapest, 1907.
6. HAHN I.: A zsidó nép története. Budapest, 1995.

Ajánlott irodalom:
1. J. ALLERHAND: A zsidóság története. Az első szentély pusztulásától a Talmud
lezárásáig bibliai bevezetéssel. Budapest, 1988.
2. E. BARNAVI szerk.: A zsidó nép világtörténete. Budapest, 1995.
3. M. BUBER: A próféták hite. Budapest, 1991.
4. R. GRAVES-R. PATAI: Héber mítoszok. Budapest, 1969.
5. HAHN I.: A próféták forradalma. Budapest, 1988.