TANTÁRGYLEÍRÁS

Máhsevet Jiszráel
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA) 1. szemeszter

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája:

Szlihot, vagy a zsidó ember bűnbánó imádsága
Ros Hásónó - zsidó erkölcs egyetemes világlátás
A tíz bűnbánó nap. Az önvizsgálat etikai megközelítése
Jom Kipur - megtérés - imádság- jótékonyság fogalmainak elemzése
Szukkot - univerzalitás-sivatag. Elvárosiasodás, civilizáció, a globalizáció etikai megközelítése
Hosáná Rábá
Smini áceret. Szimchát Torá. Örömünnep és az újra kezdés gondolata a zsidó etikában
Hanuka, avagy a fény és a szabadság ünnepe

A kurzus célja:
1) A zsidóság erkölcsi tanításainak megismerése. (Bevezetés)
2) Mózes öt könyvének erkölcsi összefüggései. (Analízis)
3) A próféták etikai tanításának bemutatása.
4) A misna erkölcsi rendjének ismertetése.
5) A talmudi világlátás bemutatása.
6) A poszttalmudikus értelmezés hatásának érzékeltetése.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:A szemeszterek során arányosan elosztva (előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés) 3 db zárthelyi dolgozatot írnak, amelyből minimum 2 db-ot meg kell írnia a hallgatóknak. Ha bármely okból nem írta volna meg a hallgató a minimum 2 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszakok utolsó tanóráját követően szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi. A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs! Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán (kollokvium) mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételre adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g. A vizsga típusa: Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező és ajánlott irodalom:
J. M. Lau: A zsidó élet törvényei Budapest, 2011
Donon: Zsidónak lenni Budapest, 1994
KSÁ, ford. Ganzfried Slomo Budapest, 1985
Beráchot traktátusa, ford.: Jólesz Károly Budapest, 1989