TANTÁRGYLEÍRÁS

LITURGIA
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA) 7. szemeszter

A tárgy kreditpontja: 2 (nulla)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Liturgia tanszék


a. A kurzus célja:
1/ A felkelés utáni imák – a zsinagógai imádkozás megkezdése – áldások – a szentélybeli – Jismáél rabbi a Tan kifejtéséről – a Káddis
2/ Pszuké d’zimrá (Dalos versek ) –Sirát hájám (A tenger dala) –Jistábbách
3/ Borkhu – S’má Jiszráél – Ámidá hétköznapon és újhold idején; ( 3 foglalkozás )
4/ Táchánun – Ávinu Málkénu – V’hu ráchum
5/ A hétköznapi tóraolvasás és rítusa
6/ A reggeli imádkozás befejező egysége – napi zsoltárok – a hat megemlékezés – Rambam 13 hitágazata
7/ A Halél zsoltárai, típusai és imarendi előfordulások ; ( 2 foglalkozás )

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:

Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:

A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:

1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.

Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.

1 db szóbeli beszámoló + 1 db írásbeli beszámoló, melyekből minimum 1-1 db-ot meg kell tartani.

A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.

Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.

A zárthelyi dolgozat javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei:

A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:

A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).

A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie

g. A vizsga típusa:
a szemeszter alatti órai teljesítmény, tesztdolgozat és szóbeli beszámoló alapján kialakított érdemje

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

1 Sámuel imája c. zsidó imakönyv Chábád Lubávics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület

2 OR-ZSE Imakönyv – OR-ZSE, Budapest, 2005

3 Schmelowszky Ágoston: Rövid bevezetés a zsidó liturgiába
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Magyar Egyházzenei Társaság Budapest, 2002


Ajánlott irodalom:

1 Ávodát Jiszráél – Izrael Istentisztelete  Dr. Pollák Miksa fordításában és magyarázataival

2 Ál kánfé hánefes – A lélek szárnyán Dr. Krausz Fülöp imakönyve Sárvár 5695/1934, a szerző kiadása

3 Az Artscroll imakönyv-sorozat sziddurja Mesora Publication, Brooklyn

További segédlet:
kántori és imádkozási felvételek hang- és képhordozókon

www. virtualcantors.com
www. chazzanut.com
http://faujsa.fau.edu/jsa/find_albums.php