TANTÁRGYLEÍRÁS

 

LITURGIA
RABBIHELYETTES ALAPSZAK 5 6. fv. (BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Liturgia Tanszék


A tárgy tematikája:

* A liturgikus zene európai - askenáz - hagyományainak ismertetése
* A magyarországi imádkozás zenei hagyományának bemutatása
* Az imaszöveg és a liturgikus zene kapcsolatának elemzése

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: A gyakorlati foglalkozások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Pótlásra a vizsgaidőszak kezdetéig az oktató által megszabott módon van lehetőség.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: Az oktatóval egyeztetett módon, de a hallgatók legyenek figyelemmel a maximálisan megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Félévenként két beszámoló írásban benyújtva, az aktuális, az oktató által megadott tananyagból, október és november végén. Pótlásuk adott esetben folyamatos, javításuk egy héten belül megtörténik. Értékelés: megfelelt - nem felelt meg.
Zárthelyi dolgozat írására a félév utolsó óráján kerül sor, a félév tananyagából. A dolgozat érdemjegye beszámít a félév végi gyakorlati jegy osztályzatába.

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz a gyakorlati foglalkozások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint; valamint a kettő írásbeli beszámoló beadása, és azok "megfelelt" szintű értékelése; továbbá a zárthelyi dolgozat megírása.

Az osztályzat kialakításának módja: Tételhúzás alapján a szóbeli kérdésekre adott válaszok érdemjegye + a zárthelyi dolgozat együttes eredménye alapján.

A vizsga típusa: Szóbeli + gyakorlati. Értékelése: gyakorlati jegy.

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A kurzus felépítése:
III.félév

1-3/ Szombatfogadás és dallamai.
4-5/. A szombati Sáchárit és zenei világa
6-7/  A szombati Muszáf és zenei világa
8-9/  A szombati Mincha, szombat-kimenetel, Hávdálá és zenei világa
10/  Ismétlés

 IV. félév
1/  Szombati asztali énekek
2/  Az étkezés utáni áldások és zenei világuk
3/ Chanukka és dallamai
4/ Purim és dallamai
5/ A Hálél és zenei világa
6/ A zsoltárok típusai és zenei világuk
7/ Tiso BeÁv és zenei világa
8/A Zarándok ünnepek jellegzetes dallamai
9/ A Bűnbánó ünnepek jellegzetes dallamai
10/   Ismétlés

A tananyag els
ajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

KármánGyörgy: A zsidó liturgikus zene. OR-ZSE, 2004.
Schmelowszky Ágoston: Rövid bevezetés a zsidó liturgiába
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszéke és a Magyar Egyházzenei Társaság, 2002 Tradicionális askenáz szokás szerinti sziddurok
Sámuel imája-Zsidó imakönyv. Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, 1996.
Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra és zenetörténet. (Osiris-MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1999)

Ajánlott irodalom:


Frigyesi Judit-Laki Péter: Zsidó zene. In: Brockhaus-Riemann: Zenei Lexikon III. (Zeneműkiadó, 1985)
Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. (Korona GT, 1988)
Keszi Imre: A zsidó zene vallási funkciója. In: IMIT-Évköny, 1938.
Richtmann Mózes: Mendelssohn Mózes mint a zsidóság védelmezője. In: IMIT Évkönyv, 1936)
Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet / Teljes kiadás. (Makkabi, 1996)