TANTÁRGYLEÍRÁS

KOMMENTÁR IRODALOM
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA) 3. szemeszter

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája:
Rási Commentarium: A kurzus célja:

A Tálmud lezárása után a hatalmas mennyiségű szöveganyag megértése érdekében szükség volt értelmezésekre, kommentárokra. A középkor kétségkívül legnagyobb interpretátora az áskenáz világban Rabbi Selomo Jiháki, mozaiknevén: Rási volt ( 1050-1105). Az ő magyarázatai nélkül ma nem értenénk a Támud arameus-héber szövegét. A kurzus célja megismertetni Rási értelmezési módszerét, amelyet előbb a tórai szövegnél, majd a tálmudikus textusnál alkalmazott.

A megvalósítás formái:

1. Az ókortól kezdve egészen napjainkig a héber írás számos formai, alaki változata ismeretes. E változatok egyike az u.n. Rási.irás, azaz olyan betűk, amelyek – feltételezések szerint- Rabbi Slomo Jicháki nevéhez fűződnek. A betűtípus alapvetően eltér a quadrát változattól. A rási kommentárok olvasatához, és a szöveg megismeréséhez az első feltétel a Rási betűk, mondjuk úgy a Rási szöveg folyékony olvasata. E betűtípus megtanításához Módszertani Kabinetünkben megfelelő segédanyag áll rendelkezésre,

2. A folyamatos szövegolvasat megismerése után az oktató bevezeti a hallgatót a Rási. féle kommentár rendszerébe, amely a racionalitáson alapszik. Megvilágítandó az a módszer, amely tömör, rendkívül rövid és közérthető módon adja vissza az eredeti szöveg értelmét, magyarázza a néha rendkívül komplikáltnak tűnő mondatokat.

3. A Rási-kommentárok jelentős szerepet töltenek be a korabeli történelem, vallástörténet, nem utolsó sorban a filológiatörténet jobb - korabeli - megismerésében. E módszer beingtatásával a hallgató elsajátítja, hogy a kommentárok ismerete nemcsak a szöveg jobb megértését szolgálják, de kitekintést adhatnak egy adott korszak világlátására, eseményeire, gondolkodásmódjára.

4. A Tóra Rási kommentárjának módszertani megismerése után, a hallgatók megismerkednek -hacsak érintőlegesen is- a Tálmudhoz fűződő Rási-kommentár világával is. Bemutatva az azonossági faktorokat, vagy a néha nüánsznyi különbözőséget.

5. A jó szövegolvasat birtokában először a Dessauer-féle pontozott Rási-kommentárral foglalkoznak otthoni feladatként a hallgatók, majd a pontozatlan formációval kell rnegismerkedniük. Eljutva a második szemeszter végén addig szintig, hogy a harmadik szemesztertől kezdve önállóan tudjanak megbirkózni akár a tórai, akár a tálmudi Rásikommentárral.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: nincs

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Az aláírás feltétele a szóbeli beszámoló megtartása.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása ötfokozatú minősítéssel.

g. A vizsga típusa: Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: