A Rabbihelyettes (BA)szak képzési és kimeneti követelményei

Képzési követelmények

1. Az alapképzési szak megnevezése: rabbihelyettes (Assistant Rabbinical Studies)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– szakképzettség: rabbihelyettes
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Assistant Rabbi
3. Képzési terület: hittudomány
4. A képzési idő félévekben: 8 félév
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
6. A képzés célja:
Olyan rabbihelyettesek képzése, akik a zsidó hitéletben, liturgiában és tudományosságban otthonosak, idegen nyelvi ismeretekkel rendelkeznek és azon kommunikálni tudnak, így képesek lesznek a megfelelő irányítással a zsidó hitéleti, liturgiai és pasztorális alaptevékenységek ellátására és irányítására a határon inneni és az azon túli zsidó hitközségeknél, közösségeknél. A rabbihelyettes alapszakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a képzés második, mesterfokozatot adó ciklusában történő folytatásához.
Az alapszak elvégzését tanúsító oklevél kiadásának feltétele: egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi; vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex nyelvvizsga meglétének igazolása héber (modern vagy bibliai) vagy angol nyelvből.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.

Kimeneti követelmények

Idegen nyelvi követelmények

A rabbihelyettes alapszakon kiemelt fontossággal rendelkezik az ivrit (modern héber), amelynek oktatását nyelvi szigorlat (vagy középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga) zárja le. A bibliai héber nyelv is igen nagy jelentőséggel bír, ennek oktatását szintén nyelvi szigorlat (vagy középfokú „C” típusú szakmai nyelvvizsga) zárja le. A nyelvvizsgát egyetemünk keretében működő OR-ZSE Nyelvvizsgaközpontban is teljesíthetik hallgatóink.

Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok:

* előadások esetén kollokvium (szóbeli és/vagy írásbeli);
* gyakorlatok (szemináriumok) esetén folyamatos szóbeli ellenőrzés, zárthelyi vagy szemináriumi dolgozat (esszé, kiselőadás).
A kötelező szigorlatok kreditpont mennyisége: 10 kreditpont.
A kötelező szigorlatok száma: 2

Szigorlatok:

-Ivrit nyelvtani gyakorlatok – 6. szemeszter
(vagy középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga)
-Bibliai héber – 7. szemeszter (vagy középfokú „C” típusú szakmai nyelvvizsga)

A szakdolgozat követelményei:

A hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, az alapfokozat szintjének megfelelő tudományos kérdések megértésére és önálló felvetésére, megoldására, az értekezésben megkívánt módszertani és stilisztikai eljárások alkalmazására. A tényleges szövegoldalak összes terjedelme min. 50.000 karakter. A szakdolgozat további formai és tartalmi követelményeit és beadási határidejét, elbírálásának rendjét az OR-ZSE TVSZ tartalmazza.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

A záróvizsgára csak a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése után lehet jelentkezni. El nem fogadott diplomamunka esetén a jelölt záróvizsgára nem bocsátható.

A záróvizsga:

A záróvizsga tételhúzásos (2 tárgykör) szóbeli vizsga a záróvizsga-bizottság előtt + a szakdolgozat megvédése.

A szóbeli vizsga tárgyai:

1. Rabbinikus ismeretek (T’nach, Talmud, háláhá témakörök).
2. Gyakorlati lelkészet.
3. Szakdolgozat megvédése.
 

Vissza