TANTÁRGYLEÍRÁS

 

IVRIT NYELVTANI GYAKORLATOK
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA)5. szemeszter

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus


A tárgy tematikája:

A modern héber nyelv alapjainak elsajátíttatása. Gizrat haslamim minden binjánban. Szmichut szerkezetek gyakorlása. Összetett mondatok, kötőszavak használatának gyakorlása.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 2 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Az elsajátított tananyag alapján az otthoni önálló munka értékelése, az órai munkában való aktív részvétel és az órai teljesítmény foka.

A félév végi aláírás követelményei: Az órákon való részvétel.

Az osztályzat kialakításának módja: Az otthoni önálló munka és az órai teljesítmény átlaga, valamint a tanórai aktivitás adja a gyakorlati jegyet. Elégtelen gyakorlati jegy esetén a következő tanév azonos szemeszterében ismételhető (pótolható) e gyakorlati tárgy. Ez azt jelenti, hogy a hallgató nem fejezheti be 6 szemeszter alatt az alapképzést, mivel az ivrit nem folytatható egy nem érvényes szemeszter után.

A vizsga típusa: nincs

A vizsgára való jelentkezés módja: nincs

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: nincs

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nincs

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:

Nechámá Bárász - Shlomit Cháját, Ivrit Chájá - rámá -bét, Jeruzsálem, 1989
Mazal Cohen: Ágádá sel száfá, Jerusálájim 5752 ? Akademon 1991


Ajánlott irodalom:
Tamar Weil : Hapoal lelimudei ivrit, Jerusalajim 5751 - Academon 1990.