TANTÁRGYLEÍRÁS

Az ima világa
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA) 1. - 6. szemeszter

A tárgy kreditpontja: 0 (nulla)
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


A kurzus célja:
I. A kurzus célja, bemutatni: a klasszikus vallási források (Tanach, Talmud, Rámbám, Sulchán Áruch…stb), valamint az újkori decizorok, tudósok eredeti textusának megismerésével:
1. Az ima kialakulásának vallási, vallástörténeti hátterét.
2. Az egykori áldozati rendszer és az imádság közötti összefüggéseket.
3. A szidur kialakulásának és szerkesztésének körülményeit.
4. A domináns imádságok szerkezeti, nyelvi sajátosságait
5. Az imák hátterében lévő történeti elemek analízisét II. A tanórákon elsajátított ismeretek nyomon követése a zsinagógai köznapi és ünnepi istentiszteletek keretén belül.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az istentiszteleti alkalmakon (gyakorlatokon) minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Gyakorlat lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Szemeszterenként 2 zárthelyi, vagy szóbeli számonkérés, melynek. témakörét az adott tanulmányok határozzák meg. Időpontja: 1.november eleje, 2.a szemeszter utolsó órája. A szemesztert követő vizsgaidőszakban kerülhet sor a pótlásra, illetve javításra. Ha azonban a javítás során rosszabb teljesítményt nyújt a hallgató, akkor is az az érdemjegy kerül az indexbe

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgató az órák 8O%-án, valamint a hétfő reggeli, a csütörtök reggeli, valamint a sabati és a többi ünnepi istentiszteletek 90 %-án köteles részt venni.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A zárthelyik, illetve a szóbeli teljesítmények átlaga

g. A vizsga típusa: 
gyakorlati jegy

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
1. Noah Golinkin: ÉN KELOHÉNU. Új módszer a héber imakönyv megértéséhez. New York, 1998.
2. A hagyomány gyöngyei. A Talmud könyvei. Az eredeti Talmud szöveg alapján Dr. Molnár Ernő. Bp. 1989.(Hasonmás kiadás)
3. Dr. Frisch Ármin: Szemelvények a Biblia utáni zsidó irodalomból. Bp., é.n. (Hasonmás kiadás)
4. Israel Méir Lau: A zsidó élet törvényei. Jeruzsálem, 1994.
5. Hayim Halevy Donin: Zsidónak lenni… Bp., 199.1
6. Dr. Krausz Fülöp: Sorsdöntő napok… Nagyünnepi Máchzor. Debrecen ( Hasonmás kiadás)

Ajánlott irodalom:
1. Alan Unterman: Zsidó hagyományok lexikona. Helikon Kiadó, 1999
2. Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. Bp., 1987
3. Blau Lajos: Zsidók és a világkultúra. Bp., 1999
4. Pfeiffer Izsák: Az áldozatok jelentőségének történetéről a héber irodalomban [Kézírásos jegyzetekkel egybekötve] Pápa, 1911
5. Fényes Mór: Zsidó Istentisztelet és a vele kapcsolatos vallási intézmények történeti és rendszeres ismertetése (liturgia). Bp., 1996
6. Fényes Mór: Szentírásunk. Bp., 1999
7. Stefan C. Reif: Judaism and Hebrew prayer. Cambridge, 1998
8. Jacob Neusner: The religious study of judaism. New York, 1988
9. . Dr. Pollák Miksa: Imádságos Köny. Bp., 1987
10. Naftali Kraus: Az ősi forrás. [A heti Szidrák, Az Atyák bölcs tanításai] Fórum, 1990