TANTÁRGYLEÍRÁS

HAGIOGRAPHA
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA) 5. fv

A tárgy neve: Hagiographa (Rabbi.) - zsoltárok
A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2 / kollokvium
Szervezeti egység: Szentírási-és Talmudtudományi tanszék


a. A tárgy tematikája:

1.
      Meghatározni és megismerni a Zsoltárok történelem és vallásszemléletét, felfedezni a bennük megtalálható nemzeti érzést és az általuk kifejtett ragaszkodást az Egyi-tenhez.
2.      Megismerni a zsoltárok szerepét a zsidó imákban és a liturgiában.
3.      Megismerni a zsoltárok szerepét a mindennapos zsidó életben az imakönyv segítségével.
4.      Felismerni a zsoltárok jelentőségét a zsidóság eszmefejlődésében.
5.      Olvasása, fordítása, preparálása és értelmezése a következő zsoltároknak: 137, 133, 126, 6, 23, 114. zsoltár
6.      Memoriter a tanult zsoltárokból. Mintegy 6 mondat, azzal a céllal, hogy ismert gondolatokat, általánosan idézett szakaszokat eredeti nyelven is tudják.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:       1 db zárthelyi dolgozat.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
1 db szóbeli beszámoló
A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).

A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie

g. A vizsga típusa:  szóbeli

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
1.
      Naftali Krausz: Dávid zsoltárai 1-2, Göncöl, 1999-2000
----

Ajánlott irodalom:
2.
      Neményi Endre: Zsoltárok könyve, Bp, 1917
3.      Zsoltárok, Telkes Béla fordítása. Bp, Remény kiadás, 1929.
4.      Fényes Mór: Szentírásunk. Pp: 267-282. Bp. ORI-ZsE (reprint) 1999.
5.      Kézikönyv a Bibliához Pp: 326 – 353. Bp. Lilliput, 1992