TANTÁRGYLEÍRÁS

HÁFTÁRÁK
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


A tárgy tematikája:
A bibliai héber alapjainak - A kiválasztott próféták könyveinek szövegeiből olvasás, fordítás, magyarázat
 - A különböző háftárák keletkezésének történelmi háttere
 - A háftárák olvasási idejének rendje
 - A háftárá és a Párását Hásávuá közötti összefüggés bemutatása
 - A háftárához kapcsolódó prófétai személyiség megismerése
 - A háftárák „neginá bimkomo” olvasása

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
nincs.

A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Az aláírás feltétele a szóbeli beszámoló megtartása..

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása ötfokozatú minősítéssel.

A vizsga típusa: kollokvium

A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 

Kötelező és ajánlott irodalom:

Minden Háftárá textusa és magyar fordítása:
HAFTÁRÁK


Fényes Mór:  Szentírásunk. (reprint: Országos Rabbiképző Intézet, 1999)

Karasszon István: Izrael története (Új Mandátum - Budapest, 2009)

Widder Salamon:  Praeparatiók a Háftórákhoz (reprint: ORZSE-Budapest, 1999)