TANTÁRGYLEÍRÁS

BIBLIAI HÉBER
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus


A tárgy tematikája:
A bibliai héber alapjainak elsajátíttatása. A héber írás és olvasás gyakorlása. Az igeragozás alapjainak megismertetése. Bevezetés az igetörzsek, az úgynevezett erős és a gyenge igék ragozásába.

Cél: A szentírási textusok analizálása, az Alma Mater hagyományainak megfelelően a latin nyelvű terminus technicus-ok megismerése, alkalmazása. Valamint: Írott szöveg olvasása Pontozatlan szöveg helyes felolvasása A szöveghez kapcsolódó nyelvtani kérdések megválaszolása, részletes kifejtése. A nyelv teljes normarendszerének ismerete, és a terminusok pontos fordítása. Összefüggő, nem szerkesztett, klasszikus, illetve a nyelv bármilyen nyelvállapotából származó pontozatlan héber szöveg (200-250 szó) megértése és fordítása

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 2 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A megengedhető mulasztást nem kell igazolni.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
nincs.

A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Az aláírás feltétele a szóbeli beszámoló megtartása..

Az osztályzat kialakításának módja: Gyak jegy

A vizsga típusa: Gyak jegy

A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező és ajánlott irodalom:
D- GESENIUS, W., Kautsch, E, Gesenius' hebrew grammar as edited and enlarged by E. Kautzsch, Oxford, 1983.
- GESENIUS, W., Kautsch, E, Hebräische Grammatik, Leipzig, 190928.
R. TÓTH KÁLMÁN, A héber nyelvtan elemi szabályai, Bp. 1994