TANTÁRGYLEÍRÁS

BEVEZETÉS AZ ÍRÁSBELI TANBA II.
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA) 2. szemeszter

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája:

A szentírási könyvek rövid tartalmát megismerteti, a jelentősebb részeket kiemeli és a zsidó liturgiában elfoglalt helyüket meghatározza. Felkészíti a hallgatókat, hogy a későbbiek során értelmezni tudják a Biblia/Szentírás szövegét, megértsék a különböző bibliai irodalmi műfajokat.

IV. Késői prófétai könyvek
• Az asszír korszak prófétái: Jesájá (I.), Míhá, Náhum.
• Habakuk, Cefánjá, Jirmejá.
• Jehezkél, Jesájá (II.), Hágáj, Zehárjá, Jesájá (III.), Ovádjá, Maleáhi, Joél és Joná.

V."EMET" könyvek
• Zsoltárok
• Példabeszédek
• Jób

VI. Tekercsek
• Énekek éneke
• Rút
• Siralmak
• Kohelet
• Eszter

VII. Történeti könyvek
• Dániel, Ezra, Nehemja és a Krónikák I-II. könyvei.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:A szemeszterek során arányosan elosztva (előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés) 3 db zárthelyi dolgozatot írnak, amelyből minimum 2 db-ot meg kell írnia a hallgatóknak. Ha bármely okból nem írta volna meg a hallgató a minimum 2 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszakok utolsó tanóráját követően szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi. A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs! Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán (kollokvium) mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételre adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g. A vizsga típusa: Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Ajánlott irodalom:
A Szentírás magyarázata / Jubileumi kommentár I-II. (Kálvin - Budapest, 1995)
Bacher Vilmos: Szentírás és zsidó tudomány. (Múlt és Jövő - Budapest, 1998)
Bacher Vilmos: A középkori zsidó vallásbölcsészek szentírásmagyarázata Májmúni előtt. (Újra kiadva: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft., 2010)
Biblia. (Újra kiadva: Makkabi - Budapest, 1994)
Biblia / katolikus. (Szent István Társulat - Budapest, 1982)
Csákvári József: Bibliai témák az európai művészetekben I. (Könyvesház - Budapest, 1994)
Fényes Mór: Szentírásunk. (Újra kiadva: Országos Rabbiképző Intézet, 1999)
Finkelstein, I.-Silberman, N. A.: Biblia és régészet. (Gold Book Kft. é.n.)
Gordon, C. H.-Rendsburg, G. A.: A Biblia és az ókori Közel-Kelet. (Gold Book Kft. é.n.)
Hertz J., H. ed.: Mózes öt könyve és a haftárák. (Újra kiadva: Akadémiai - Budapest, 1994) http://www.zsido.com/konyvtar/6/Biblia/
Karasszon István: Izrael története. (Új Mandátum - Budapest, 2009)
Moskovits, J. C.: A Biblia hagyományos kommentárjai. (Göncöl - Budapest, é.n.)
OR-ZSE HAFTÓRÁK MÓZES ÖT KÖNYVÉHEZ. (Újra kiadva: OR-ZSE - Budapest, 2009)
Raj Tamás: Hol lakik az Isten? A Biblia titkairól. (Makkabi - Budapest, 2007)
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése I - II. (Szent István Társulat - Budapest, é.n.)
Soggin, A.: Bevezetés az Ószövetségbe. (Kálvin - Budapest, 1999)