TANTÁRGYLEÍRÁS

  

Zsidó irodalom
Rabbi MA osztatlan szak 6 - 7 - 8. félév

Heti óraszám:2
Kreditpont: 2
Szervezeti egység: Szentírás és talmudtudományi tanszék

A tárgy tematikája:
Bevezetés a zsidó irodalom fogalmi problematikájába, a megközelítés lehetséges módozataiba. A művelődés - és irodalomtörténeti előadás a bibliai és a szétszóratást követő időkkel kezdődik, a kabbalával, a hispániai szefárd aranykorral, a jiddis kultúra megszületésével, a haszidizmussal, a hászkálával, Moses Mendelssohn és Heinrich Heine korával, a magyarországi zsidóság emancipációjának kezdeteivel, a jelentős zsidó alkotók fellépésével folytatódik és az asszimiláció korszakával, a 19-20. század fordulójának művészetével ér véget.

Témakörök
1. A zsidó irodalom definíciója és változatai. A (magyar, német, orosz, stb.) zsidó irodalom lehetősége/lehetetlensége a diaszpórában. Van-e magyar zsidó irodalom?
2. A szétszóratás után: az elkülönülés és alkalmazkodás kísérletei. A kabbala. A középkori zsidók kultúrája, a spanyol-mór virágkor, a héber nyelvű világi költészet. A jiddis nyelv és irodalom kezdetei. Kívülálló zsidó költők a lovagkorban.
3. A vallásbölcselettől a filozófiáig. A világról alkotott új gondolkodásmód az újkor és a felvilágosodás között.
4. A hászkálá – az emancipáció kezdetei.
5. A haszidizmus misztikuma. A klasszikus jiddis irodalom nagy korszaka. Tradíció és modernitás.
6. Az asszimilációs kísérlet költője: Heinrich Heine, a modern zsidó prototípusa.
7. Zsidók a német nyelvű irodalomban és kultúrában. Alkotók és irodalmi hősök. Zsidókép az irodalomban.
8. A politika-faji antiszemitizmus megszületése és a politikai cionizmus válasza.
9. A zsidó emancipáció Magyarországon.
10. Az első jelentős zsidó költő a magyar irodalomban: Kiss József.
11. Bródy Sándor, a magyar naturalizmus megteremtője.
12. Asszimiláció a századfordulón. A „magyar” polgárság megszületése és az ország ipari, társadalmi, kulturális fellendülése a modernitás korában
13. A Nyugat és holdudvara: költők, szerkesztők, mecénások, zenészek, képzőművészek
14. Költészet, regény és új dramaturgia. Heltai Jenő, Füst Milán, Molnár Ferenc, Karinthy Frigyes, Szép Ernő.
15. Héber költők Patai József fordításában, kommentárjaival.

Kötelező irodalom:

Heinrich Heine: Dalok könyve, Héber melódiák, A bacherachi rabbi
Martin Buber: Haszid legendák
Mendele Mojhér Szforim: A sánta Fiske
Sólem Aléhem: Tóbiás a tejesember
Theodor Herzl: Ősújország
Kiss József: Legendák a nagyapámról, Simon Judit, Új Ahasvér
Bródy Sándor. A nap lovagja, Rembrandt
Heltai Jenő, Szép Ernő, Füst Milán versei
Patai József: Héber költők I.-II., Budapest, 1912.

Ajánlott irodalom:

Komlós Aladár: Magyar zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig
Ungvári Tamás: Ahasvérus és Shylock
Ungvári Tamás: Csalódások kora
Kőbányai János: A magyar zsidó irodalom története