Zsidó filozófia
Rabbi MA osztatlan szak 2 - 6.félév


A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Művelődéstörténet Tanszék

A tárgy tematikája: A hallgatók a Bevezetés a filozófiába tárgy elvégzése után vehetik fel a Zsidó filozófia tantárgyat. A kurzus tematikája kifejezetten a rabbihallgatók szükségleteit szolgálja. A kurzus nem kronológiai szempontból foglalkozik a zsidó filozófia történetével, hanem eszmetörténeti szempontból tekinti át azokat a zsidó bölcseleti témákat, amelyek a leendő rabbik számára különleges fontossággal bírnak. Ebből fakadóan a kurzus során kiemelt szerepet kapnak a teológiai-vallásfilozófiai szempontból nagy jelentőségű témák, mint például az isteni mindenttudás és az emberi szabad akarat, a Gondviselés és a Rossz jelenléte a világban, erkölcs és vallás viszonya, a hit episztemológiai és filozófiai elemzése, a klasszikus zsidó hitelvek kortárs interpretációja, a modern politikai filozófia zsidó aspektusai, zsidó identitás Izraelben, vallás és cionizmus etc.

A cél elérése:
A kurzus elsősorban eredeti héber rabbinikus és filozófiai szövegek olvasásán keresztül teszi hozzáférhetővé a zsidó bölcselet legfontosabb alkotásait a rabbijelöltek számára. A rendszeres közös és egyéni elemzések során a hallgatók képessé válnak önállóan elemezni az olvasott műveket, és elsajátítanak olyan értelmezési technikákat, amelyek segítségével a mai magyarországi modern társadalom számára releváns módon tudják tolmácsolni a klasszikus és a modern héber bölcselet témáit és problémáit.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Elvárjuk a hallgatók jelenlétét és aktív figyelmét az előadások túlnyomó többségén, de minimálisan az előadások 75%-án. A kérdésben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
U: 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve

A félév végi aláírás feltételei: Az előadások minimálisan 75%-án való aktív jelenlét.

A vizsga típusa: Kollokvium, amelynek során a hallgató számot ad ismereteiről és bizonyítja jártasságát.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokvium eredménye határozza meg az osztályzatot

A vizsgára való jelentkezés módosítása: A vizsgaidőpont módosítására csak a Tanulmányi Osztályon - legalább három munkanappal az eredeti vizsgaidőpont előtt – benyújtott írásbeli kérelem alapján van lehetőség.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Igazolás nem elfogadható, ismétlő vizsgát kell tenni!

Kötelező irodalom:

Források:
Jehuda Hallévi: Kuzári (Maróth Miklós fordítása), Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete: Piliscsaba, 2004.
Maimonidész: A tévelygők útmutatója (Klein Mór fordítása), Logos: Budapest, 1997.
Maimonidész: Értekezések (Dobos Károly Dániel fordítása), Logos: Budapest, 2011.
Mendelssohn, Moses: Jeruzsálem (Kisbali László fordítása), Atlantisz: Budapest, 2009.
Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány (Szemere Samu fordítása), Akadémia Kiadó: Budapest, 1984.
Szádjá Gáon: Hittételek és vélemények könyve, (Hegedűs Gyöngyi fordítása), L’Harmattan: Budapest, 2005.

Szakirodalom:
Frank, H. Daniel és Leaman, Oliver: History of Jewish Philosophy, Routledge: London és New York, 2007.
Vajda, Georges: Bevezetés a középkori zsidó gondolkodásba, Logos: Budapest 2002.
Sirat, Colette: A zsidó filozófia a középkorban, Logos: Budapest, 1999.
Strauss, Leo: Az üldöztetés és az írás művészete, Atlantisz: Budapest 1994.

Ajánlott irodalom:
Nadler, Steven M., Rudavsky, Tamar (szerk.): Cambridge history of Jewish philosophy from antiquity through the seventeenth century, Cambridge : Cambridge University Press 2010.
Norbert Max Samuelson: An introduction to modern Jewish philosophy, [SUNY series in Jewish philosophy], Albany: State University of New York Press, 1989.
Hughes, Aaron W., Wolfson, Elliot R. (szerk.): New directions in Jewish philosophy, Bloomington: Indiana University Press, 2010.