TANTÁRGYLEÍRÁS

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

Tóra /Pentateuchus/

RABBIKÉPZŐ SZAK 1. félév

TANTÁRGYLEÍRÁS

A TÁRGY NEVE: Tóra /Pentateuchus/(első szemeszter)

A TÁRGY KREDITPONTJA: 4

HETI ÓRASZÁM: 2

SZERVEZETI EGYSÉG: Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

A tárgy tematikája:

A két szemeszter alatt, heti négy órában intenzíven tanulmányozzuk Mózes öt könyvét. Az első félév végére a Tóra első két könyvét(B’resit és S’mot) tekintjük át. A szöveg olvasásán és fordításán túl a szöveg elemzése és értelmezése is feladatunk. Ehhez a Tóra hagyományos fordításait és kommentárjait is használjuk (Tárgum Onkelosz, Rási, Rámbán).

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Elvárjuk a hallgatók jelenlétét és aktív figyelmét az előadások túlnyomó többségén, de minimálisan az előadások 75%-án. A kérdésben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
U: 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve

A félév végi aláírás feltételei: Az előadások minimálisan 75%-án való aktív jelenlét.

A vizsga típusa: Kollokvium, amelynek során a hallgató számot ad ismereteiről és bizonyítja jártasságát.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokvium eredménye határozza meg az osztályzatot

A vizsgára való jelentkezés módosítása: A vizsgaidőpont módosítására csak a Tanulmányi Osztályon – legalább három munkanappal az eredeti vizsgaidőpont előtt – benyújtott írásbeli kérelem alapján van lehetőség.

A vizsgáról való távolmaradás igazolása: A vizsga – igazolt távolmaradás estén is – csak megismételt vizsgával pótolható. Az igazolás a Tanulmányi Osztályon, írásban nyújtandó be három munkanapon belül, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Irodalom
Kötelező irodalom:
1) Hertz J. H. ed.: Mózes öt könyve és a haftárák (Újra kiadva – Budapest, Akadémiai Kiadó,
2) Dov Frank: A hetiszakaszok (Maszoret-Avot kézirat)
1) Bacher Vilmos: Szentírás és zsidó tudomány (Múlt és Jövő, Budapest, 1998)
2) Fényes Mór: Szentírásunk (Újra kiadva: Országos Rabbiképző Intézet, 1999)
3) Menachem Meron: Az élő Biblia (OR-ZSE kiadás)
4) Menachem Meron: Hozzád szól a hetiszakasz (OR-ZSE kiadás)