TANTÁRGYLEÍRÁS

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

Szentírási textus

RABBIKÉPZŐ SZAK 10. félév

TANTÁRGYLEÍRÁS

A TÁRGY NEVE: Szentírási textus az interdiszciplináris kutatások tükrében (tizedik szemeszter)
A TÁRGY KREDITPONTJA: 2
HETI ÓRASZÁM: 2
SZERVEZETI EGYSÉG: Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

A tárgy tematikája és célja:
A kurzus bemutatja
1) a klasszikus és poszt-biblikus héber szöveg és a figuralitás közötti kapcsolatot
2) a biblikus világszemlélet és az artisztikum közötti összefüggéseket
3) a klasszikus zsidó hagyomány és a lokális hellenisztikus értékek megnyilvánulási formáit az ókori zsinagógák művészetében
4) a művészeti és a kultúrtörténeti párhuzamokat az ókor szakrális helyein
5) a szentírási szöveg, a textus és a ’’Lo táásze l’chá feszel kol-tmuná…’’ közötti összefüggéseket.

A tízedik félév tárgya

· héber textus az ókori mozaikokon

·héber feliratok magyarországi zsinagógákon

témakörei


A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Elvárjuk a hallgatók jelenlétét és aktív figyelmét az előadások túlnyomó többségén, de minimálisan az előadások 75%-án. A kérdésben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az igazolás módja a foglalkozásokról való távollét esetén:
25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve

A félév végi aláírás feltételei:
Az előadások minimálisan 75%-án való aktív jelenlét.

A vizsga típusa:
Kollokvium, amelynek során a hallgató számot ad ismereteiről és bizonyítja jártasságát, ezenkívül – előre egyeztetett témában – beszámolót tart, amelybe az előadásokon tanult és a szakirodalomból szerzett ismereteit beépíti.

Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokvium eredménye határozza meg az osztályzatot

A vizsgára való jelentkezés módosítása:
A vizsgaidőpont módosítására csak a Tanulmányi Osztályon – legalább három munkanappal az eredeti vizsgaidőpont előtt – benyújtott írásbeli kérelem alapján van lehetőség.

A vizsgáról való távolmaradás igazolása:
A vizsga – igazolt távolmaradás estén is – csak megismételt vizsgával pótolható. Az igazolás a Tanulmányi Osztályon, írásban nyújtandó be három munkanapon belül, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.


Irodalom
Kötelező irodalom a Szentítási textus az interdiszciplináris kutatások tükrében tárgyhoz:
1) Goodenough Erwin: Jewish Symbols int he Greco-Roman Period. Vols. 1-13. Princton, N.Y. Princton University Press 1953-68.
2) Ilan, Zvi: Batei K’neszet K’dumim b’Erec Jiszráél. Miszrád háBitáchon, Jerusalajim, 1991.
3) Sed-Rajna, Gabrielle: The Jewish Art. New York, 1995. (OR-ZSE Könyvtár)
Ajánlott irodalom:
1) Roth Cecil: The Jewish Art. London, 1961. (OR-ZSE Könyvtár)
2) Naveh, Joseph: The Aramic and Hebrew Inscriptions from Ancient Sinagogues. Jerusalem, 1989.