TANTÁRGYLEÍRÁS

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

Szentírás és Szeptuagintata

RABBIKÉPZŐ SZAK 9 - 10. félév

TANTÁRGYLEÍRÁS

A TÁRGY NEVE:Szentírás és Szeptuaginta/ (kilencedik szemeszter)
A TÁRGY KREDITPONTJA: 2
HETI ÓRASZÁM: 2
SZERVEZETI EGYSÉG: Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

A tárgy tematikája és célja:

A hallgatók ismerkedjenek meg a hagyományos bibliafordításokkal. Az egy féléves tantárgy során Septuaginta – Tárgum Sivim – kerül fókuszba. Ismerjék meg a fordítás korlátait, ugyanakkor a benne levő elvi – és gyakorlati veszélyeket. Tekintsék meg a Talmud ide vonatkozó részeit is. (Bava Batra 14, M’gila 3)

Az ógörög nyelvben járatos tanulók összevetik a Pentateuchus eredeijét a Septuaginta fordításával.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:

Elvárjuk a hallgatók jelenlétét és aktív figyelmét az előadások túlnyomó többségén, de minimálisan az előadások 75%-án. A kérdésben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az igazolás módja a foglalkozásokról való távollét esetén:

25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve

A félév végi aláírás feltételei:

Az előadások minimálisan 75%-án való aktív jelenlét.

A vizsga típusa:

Kollokvium, amelynek során a hallgató számot ad ismereteiről és bizonyítja jártasságát.

Az osztályzat kialakításának módja:

A kollokvium eredménye határozza meg az osztályzatot

A vizsgára való jelentkezés módosítása:

A vizsgaidőpont módosítására csak a Tanulmányi Osztályon – legalább három munkanappal az eredeti vizsgaidőpont előtt – benyújtott írásbeli kérelem alapján van lehetőség.

A vizsgáról való távolmaradás igazolása:

A vizsga – igazolt távolmaradás estén is – csak megismételt vizsgával pótolható. Az igazolás a Tanulmányi Osztályon, írásban nyújtandó be három munkanapon belül, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Irodalom

Kötelező irodalom a Szentírás és Septuaginta tárgyhoz:

1)    Az idézett talmudi részek ismerete

2)      A Szentírás hagyományos kommentárjaiból az idézett részek ismerete

3)      Moskovits J. C. : A Biblia hagyományos kommentárjai (Göncöl Kiadó – Budapest))