TANTÁRGYLEÍRÁS

  

SZAKDOLGOZATI SZEMINÁRIUM
rabbiképző szak 9 félév. évf


A tárgy kreditpontja: 4 (négy)
Heti óraszám: 2 (kettő)
Szervezeti egység: Szentírás - és Talmudtudományi Tanszék

A tárgy tematikája:
Felkészíteni a hallgatót a szakdolgozat megírására, mind tartalmi, mind formai szempontból, segíteni a kutatómunkájukat anélkül, hogy átvállalnánk a témavezető feladatát.
A kurzus célja:
1. A kurzus célja, hogy segítse a hallgatót a témaválasztásban, a témához értő konzulens megtalálásában.
2. Megismertesse a hallgatókat a szakdolozat készítés szabályaival, a tudományban elfogadott és elvárható módszerekkel.
3. Ismertesse az egyetem sajátosságának megfelelő speciális elvárásokat. pl. héber írásmód.stb.

Témakörök:
1. A témához tartozó irodalom összeállítása. Bibliográfiai tájékozódás ( forrás, szakirodalom), faktográfiai tájékozódás (lexikonok,életrajzok, topográfiák.)
Forrásőrző helyek: levéltár, könyvtár, múzeum, iskolák, egyetemek, kutatóhelyek.

2. Forrás és szakirodalom gyűjtés (bibliográfiák, folyóirat repertóriumok, szöveggyűjtemények (korszakos, tematikus), levéltári források, tárgyi, képi, epigráfiai, numizmatikai anyag), katalógus,internet.
- Módszerei:- témára irányuló, szerzőre irányuló, más művekben talált hivatkozás.

3. A dolgozatírás előkészítése .Munkacím, vázlat, tematikus felépítés előzetes terve. A rendelkezésünkre álló idő beosztása. Szerkezeti felépítés. Technikai, tartalmi. Várható terjedelem, belső arányok.

4. Bevezetés (kb. 3- 4 oldal)
A témaválasztás indoklása, a felhasznált források, szakirodalom köre, esetleges nehézségek. A téma újszerűsége, historiográfiai áttekintése, kérdések megfogalmazása, hipotézis. Köszönetnyilvánítás.

5. Tárgyalás, téma kifejtése. A legterjedelmesebb rész (20-25 oldal).
Alfejezetek, arányos belső tagolás. Ne leíró jellegű legyen. Mondanivalója ne csupán az eseménytörténet, vagy az adott személyiség életútjának ismertetésére szorítkozzon. Ne csak a szakirodalom összeollózása legyen. Legyenek önálló gondolatok, kutatási eredmények.

6. Befejezés, összegzés. A bevezetőben felvetett hipotézis elfogadása, elutasítása. A felvetett kérdésekre adott tömör válaszok. A további kutatások lehetőségei.

7. Mellékletek, képek, illusztrációk, mutatók. Tartalomjegyzék. Minőség, funkció

8. Jegyzetapparátus, hivatkozások.
Lábjegyzet, bibliográfia. Könyvészeti anyag., levéltári forrás, bibliai szöveg, ókori szerzők. Digitális források. CD- ROM, Internet.

9. Helyesírás, személynevek, átírás, földrajzi nevek

10. Általános technikai szempontok. Rövidítések, kurziválás, betűméret, tördelés.

FIGYELEM!
a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak.

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % - án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga.

d. A vizsga típusa: kollokvium.

e. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

IRODALOM:

Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Bp., Gondolat, 1991.
Gyurgyák jános: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Bp. , Osiris, 1996.
Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás- felsőfokon. Bp., Krónika Nova, 2002.
Eszenyi Miklós: A történettudományi szakirodalomi kutatás módszerei. Miskolc, Rónai, 2000.
Majoros Pál: Kutatás módszertan avagy hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát. Bp., Tankönyvkiadó, 2003.
Voit Pál: A diplomamunka- készítés módszertana. Tatabánya, TRI- Mester, 2004.