TANTÁRGYLEÍRÁS

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

Responsumok

RABBIKÉPZŐ SZAK 7. félév

TANTÁRGYLEÍRÁS

A TÁRGY NEVE: Responsumok

A TÁRGY KREDITPONTJA: 2

HETI ÓRASZÁM: 2

SZERVEZETI EGYSÉG: Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

A kurzus célja:
1.       Meghatározni és megismerni a zsidóság vallásszemléletét, az általuk kifejtett ragaszkodást a hagyomány folytonosságához és a kor változásaihoz.
2.       Megismerni az írásbeli és a szóbeli Tan szerepét a zsidó hagyományban,
3.       Felismerni az írásbeli és a szóbeli Tan jelentőségét a zsidóság eszmefejlődésében
4.       Felismerni a rabbinikus gondolkodás működését.

A megvalósítás formái: 
Adott tematika alapján kiválasztott responzumok viszgálata. Olvasása, fordítás, értelmezése és esetleges vita a döntvényről

 A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db évvégi dolgozat
1    db szóbeli beszámoló
A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie.
 
A vizsga típusa: írásbeli és szóbeli

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
1.       SUT bemare habazak
2.       http://eretzhemdah.org/ebooks.asp?lang=en&pageid=28&top=1&cat=20
3.       Jólesz Károly: Miért? Én. Copyright kiadó
4. Magyar Zsinagóga Új folyam 1- 2 szám, Schőner A. – Oláh J., Bp., 2009-11

5.
6.

7. Ozar Dinim u Minhagim, Compiled by D. Edélstein, Silo, 2014


Ajánlott honlapok:
Szemelvények a neológ rabbik döntvényeiből:
http://or-zse.hu/dontvenyek/dvalap.htm
valamint:
http://www.yeshiva.org.il/ask/
http://www.yeshiva.org.il/ask/eng/
http://www.responsafortoday.com/eng_index.html
http://jmpoint.hu/modules.php?name=Rabbi