TANTÁRGYLEÍRÁS

  

Rabbivizsga előtti gyakorlatok
Rabbi MA osztatlan szak 10. félév


A TÁRGY TEMATIKÁJA:
A Rabbivizsga előtti gyakorlat tantárgya felöleli a rabbinikus munka minden területének gyakorlati megélését, amelyet az elmúlt esztendőkben már rendszeresen megismertek, ha nem is a tantervi hálló rendjébe illeszthetően, hanem a hívő ember életének részeként. A rabbi, mint a közösség vallási vezetője, szellemi vezetői tisztégéből adódóan összefogja a zsinagógai istentiszteleteket, irányítja a zsidó közösség zsinagógán kívüli vallási szertartásait, döntő szerepet játszik a közösség oktatási életében, pedagógusként az élet minden területén tanít. Emberi hitelességének példa értékűnek kell lennie.

E tantárgy szervesen épül a bibliai - talmudi - rabbinikus - történelem és irodalmi tantárgycsoportokban tanult elméleti anyagra. Az oktató tanár figyelemmel kíséri a hallgatók elméleti felkészítését és a rabbinikus Gyakorlati lelkészet tantárgyának elméleténél ezeket a diszciplinákat felhasználja, s ezekre építkezik. A tantárgyat tíz szemeszteren keresztül folyamatosan tanítjuk. A szemeszterek végén kollokviumok vannak, a 7. szemeszter végén a hallgatónak szigorlatoznia kell, s a 14. szemesztert követő abszolutórium megszerzése után a tárgyból vizsgabizottság előtt a rabbivizsgán kell bizonyítania tudását.

Szemeszterenkénti felsorolásban a következő rendben hallgatják rabbijelöltjeink a különböző tárgycsoportokat. A tárgycsoportok alatt szemeszterenkénti bontásban külön kiemeljük, az egyes témaköröket.

I. Ki lehet rabbi ?
A rabbiképzésről. - A Rabbiképző Intézet jogforrása . - A konzervatív rabbik jogforrása . - Rabbiavatás . - A rabbiszékek betöltéséről, választásról, . - Rabbi beiktatás.

II. A rabbi templomi munkaköre
-A rabbi hitszónoki munkaköre. Hitszónoklás
- A hitszónoklatok ideje . - Hitszónoklati napok : Szombati hitszónoklatok . - Ünnepi hitszónoklatok .- Kiemelkedő hétköznapok hitszónoklatai . - A rabbit illető templomi előjogok .

III. A rabbi munkaköre a szertartásoknál
Születés. - Az elsőszülött kiváltása . - Bár micvá . - Leányavatás . - Eljegyzés. - Házasságkötés . -Házasságkötési akadályok . - Az esküvők ideje. - Az esküvői nap böjtjéről. - A keszuba kiállításáról .Tórai keszuba - Rabbinikus keszuba . - A házasságkötést megelőző szabályok . - Pót-keszubák - A házasságkötési szertartás sorrendje . - Házassági évfordulók . -Egyházi válás. - A get írása . - Különösebb get esetek . - Felmentések Rabbenu Gersom rendelkezése alól .Házasságfelbontás - A chalica szertartás. - Különleges chalica esetek. - Az aguna-védelem fejlődése

IV. A rabbi munkaköre az élet megpróbáltatásaíban
Betegek látogatása. - Imádkozás a betegért. - A hal doklóknál. - A táháró. - A temetési szertartás . A temetés körüli szokások és eljárások. - Öngyilkosok temetése . -- Exhumálásról. - Halotthamvasztás- Kegyeleti szokások. - Szudász hávóróó . - Sirkőfelirat- sírkőavatás .

V. Alkalmi istentiszteletek és szertartások
- Péntek esti írásmagyarázat. -Oneg Sabbat . - Birkász há-lvónó. .- Birkász há chámmó . - Katonai istentiszteletek. - Tábori lelkészet . - Házavatás rituálé-rendje . Temetőavatás. -Proseliták befogadása . - Tóraavatás. - Kórházi lelkészkedés. - Letartóztatottak lelki gondozása . - Templomavatás .

VI. A hitoktatás
A hitoktatás. - A hittanítás ellenőrzése. - Rabbik tanfelügyelői munkája .

VII. A rabbi munkaköre a rituális felügyeletnél
Riituális felügyelet. - A vallásos döntésekről

VIII. A rabbi munkaköre a vallási belmisszíó terén
Vallásmélyítő munkálkodás . - Ifjúsági csoport -.Ünnepi üzenetek . - Hitközségi könyvtár szervezése - Fiókhitközségek gondozása.

IX. Felekezeti anyakönyvvezetés
- Anyakönyvek vezetése szabályai - Utólagos anyakönyvvezetés szabályai . - Vallásváltoztatások bejegyzése . - Azonosítási eljárás.

A rabbihivatal irodai munkája
Hivatalos helyiség, hivatalos órák, könyvek vezetése - Az anyakönyvek . - A válások anyakönyve - Iktatókönyv . - Postakönyv -. Index. Kartoték. Irattár. - Űrlapok . - Hivatalos átiratok elintézése - Vallásváltoztatásokról .

A rabbi jogi helyzete
- Lelkészi előjogok . - A kongresszusi szabályzatoknak a rabbikra vonatkozó rendelkezései . - A rabbi hatáskörére, hivatali állására vonatkozó fontosabb törvények, rendeletek és döntvények


Vizsgakövetelmények: Gyakorlati jegy

Irodalomjegyzék:

Magyar Zsinagóga Új folyama 1-5. szám OR-ZSE Budapest, 2009-13 Szerk.: Schőner Alfréd – Oláh János

Magyar Zsidó Szemle Új folyam 1-7. szám OR-ZSE Budapest, 2004-2007 Szerk.: Lichtmann Tamás

MAGYAR ZSIDÓ TUDOMÁNYOK 1-5. szám Szerk. : Oláh János