A Rabbi mesterszak képzési és kimeneti követelményei

Képzési követelmények

1. A mesterképzési szak megnevezése: rabbi (Rabbinical Studies)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség diplomában szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség: okleveles rabbi
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Rabbi

3. Képzési terület: hittudomány

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szak: rabbihelyettes alapképzési szak.

5. A képzési idő félévekben: 10 félév

6. A mester fokozat megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 300 kredit

7. A képzés célja:
Olyan rabbik képzése, akik rendelkeznek az egyetemes emberi kultúra összefüggéseinek alapos és mély ismeretével; ismerik a zsidóság eredeti nyelvű forrásait, interpretációit és a zsidó vallás hitbeli rendszerét; valamint képesek és készek tudásuk továbbfejlesztésére. A rabbi teendőket el tudják látni és a hitközségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé válhatnak. A mesterképzési szakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.
A mesterfokozat megszerzéséhez ivrit (modern héber) nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga és angol nyelvből államilag elismert, alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.

Kimeneti követelmények

Idegen nyelvi követelmények

A Rabbi mesterszakon (osztatlan) kiemelt fontossággal rendelkezik az ivrit (modern héber), amelynek oktatását nyelvi szigorlat (vagy középfokú általános nyelvvizsga) zárja le. A bibliai héber nyelv is igen nagy jelentőséggel bír, ennek oktatását szintén nyelvi szigorlat (vagy középfokú "C" típusú szakmai nyelvvizsga) zárja le. A nyelvvizsgát egyetemünk keretében működő OR-ZSE Nyelvvizsgaközpontban is teljesíthetik hallgatóink. Az osztatlan MA szak elvégzését tanúsító oklevél kiadásának elengedhetetlen feltétele az ivrit (modern héber B2 középfokú) vagy az angol  B1 (alapfokú "C" típusú) általános nyelvi, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte.

Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok:

* előadások esetén kollokvium (szóbeli és/vagy írásbeli);
* gyakorlatok (szemináriumok) esetén folyamatos szóbeli ellenőrzés, zárthelyi vagy szemináriumi dolgozat (esszé, kiselőadás);

A kötelező szigorlatok száma: 5

Szigorlatok:

- Talmud statariae - 9. szemeszter
- Talmud cursoriae - 9. szemeszter
- Zsidó filozófia - 7. szemeszter
- Ivrit (Modern héber) +
Ivrit nyelvtani gyakorlatok - 6. szemeszter
- Bibliai héber - 6. szemeszter

A szakdolgozat követelményei:

A hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek
-         az elsajátított ismeretek szintetizálására, a  rabbi, illetve a mesterfokozat szintjének megfelelő tudományos kérdések megértésére és önálló felvetésére, megoldására,
-          valamint a Rabbiképző több mint 130 éves hagyományainak megfelelő tudományos igényű értekezésben megkívánt - a vallásos világlátást tükröző - módszertani és stilisztikai eljárások alkalmazására.
-          A tényleges szövegoldalak összes terjedelme min. 50. 000 - 55. 000 karakter.
 - 12-es betűnagyság; oldalanként 30 sor, soronként max. 60 karakter, 2-es sortávolság
- Bibliográfia, amelyben legalább egyötöd részben idegen nyelvű forrásmunkák adatai találhatók;
- Zsidó vallási, vallás-kulturális téma;
- Vallás-és kultúratudományi feldolgozottság;
- Világos és tudományos értekező stílus;
- A magyar nyelv kifogástalan helyesírása;
- Legalább egy, tudományosan minősített ajánló támogatásának melléklete.

A szakdolgozat további formai és tartalmi követelményeit és beadási határidejét, elbírálásának rendjét az intézményi szabályzatok és előírások tartalmazzák.

A záróvizsgára (rabbivizsga) bocsátás feltételei:
-         abszolutórium
-         elfogadott szakdolgozat

Az írásbeli záróvizsga tárgyai:
-         Szertartástan - Sulchán Áruch  (Héber nyelven!)
-         Bibliatudományok (vallásbölcselet, zsidó történelem, Szentírás és irodalom) magyar, vagy héber nyelven irható!

A szóbeli záróvizsga (legalább három fős bizottság előtt) részei - kiadott tematika szerint:
1.      Bibliai tudományok
2.      Talmud
3.      Szertartástan - Sulchán Áruch
4.      Vallásbölcselet
5.      Zsidó történelem
6.      Zsidó irodalom
7.      Gyakorlati lelkészet

8.  szakdolgozati védés (nyilvános védés)
A záróvizsga-bizottságban minimum három-öt rabbinak (Magyarországon, vagy Izraelben, vagy külföldön végzettek, akik hátárával rendelkeznek) kell jelen lenni, ezen kívül nem rabbi végzettségűeknek, akik minimum PhD fokozattal rendelkeznek.

A rabbi diplomát legalább három, vagy öt rabbi látja el kézjegyével.

Az írásbeli és a szóbeli vizsga érdemjegye: az összes tárgyra kapott érdemjegyek átlaga, egyetlen érdemjegy!

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSÉBE BESZÁMÍTANDÓ:
-         AZ ÖSSZES SZIGORLAT EREDMÉNYE
-         A SZAKDOLGOZATRA KAPOTT ÉRDEMJEGY
-       A ZÁRÓVIZSGA (ÍRÁSBELI+SZÓBELI TÁRGYAKRA KAPOTT ÉRDEMJEGYEK ÁTLAGA, AZAZ EGYETLEN ÉRDEMJEGY) ÉRDEMJEGYE
 

Vissza