TANTÁRGYLEÍRÁS

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

Prophetae posteriores

Rabbiképző szak 10. félév

A TÁRGY NEVE: Prophetae posteriores/’’Kései vagy utolsó’’ prófétai könyvek/ (tízedik szemeszter)

A TÁRGY KREDITPONTJA: 2

HETI ÓRASZÁM: 2

SZERVEZETI EGYSÉG: Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

A tárgy tematikája:

Olvasás a kiválasztott prófétai könyvek szövegeiből. A szöveg olvasása, fordítása és értelmezése, a történelmi háttér figyelembe vételével. Az úgynevezett „kisprófétákat” tanulmányozzuk. Hangsúlyoznunk kell, hogy a tizenkét „kispróféta” – az un. T’ré Ászár – elnevezésben a „kis” jelző nem a prófétai nagyságra vonatkozik, hanem arra, hogy viszonylag kicsi az a szövegterjedelem, amely fennmaradt a nevükben. A tízedik félévben Náchum, Habakuk, Cefánjá, Chaágáj, Zecharia és Maleachi próféciáit tanulmányozzuk, amelynek során az exegézis következő eszközeit alkalmazzuk:
• A Mikráot Gdolot kommentárjait idézzük
• Tárgum Onkelosz, Tárgum Jerusalmi, Tárgum Jonatan
• A középkori kommentátorok közül Rámbán és Redák kommentárjait idézzük
• A modern kori interpretációk sorából a Dáát Mikrá értelmezésével bővítjük a tartalmat
• A textushoz az Olám Hátánách alapján inter-, transz- és multidiszciplináris elemzéseket is kapcsolunk.
• Egyidejűleg építészeti, képző- és iparművészeti, archeológiai, nyelvészeti és zenetörténeti párhuzamokra és szekuláris asszociációkra is kitekintést végzünk.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:

Elvárjuk a hallgatók jelenlétét és aktív figyelmét az előadások túlnyomó többségén, de minimálisan az előadások 75%-án. A kérdésben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az igazolás módja a foglalkozásokról való távollét esetén:

25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve

A félév végi aláírás feltételei:

Az előadások minimálisan 75%-án való aktív jelenlét.

A vizsga típusa: Kollokvium, amelynek során a hallgató számot ad ismereteiről és bizonyítja jártasságát.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokvium eredménye határozza meg az osztályzatot

A vizsgára való jelentkezés módosítása: A vizsgaidőpont módosítására csak a Tanulmányi Osztályon – legalább három munkanappal az eredeti vizsgaidőpont előtt – benyújtott írásbeli kérelem alapján van lehetőség.

A vizsgáról való távolmaradás igazolása: A vizsga – igazolt távolmaradás estén is – csak megismételt vizsgával pótolható. Az igazolás a Tanulmányi Osztályon, írásban nyújtandó be három munkanapon belül, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Irodalom

Kötelező irodalom:(A T’ré Ászár könyvére, ezen belül Náchum, Habakuk, Cefánjá, Chaágáj, Zecharia és Maleachi próféciáira különös tekintettel)
1) Fényes Mór: Szentírásunk (Reprint: Országos Rabbiképző Intézet, 1999)
2) A Szentírás magyarázata/Jubileumi kommentár I-II. (Kálvin, Budapest, 1995)
3) Biblia (Makkabi – Budapest, 1994)
4) A leírásban idézett héber exegetikai művek
5) Oláh János: Egy parabolikus próféta-novella a Tanah-ban

Ajánlott irodalom:

1) Karasszon István: Izráel története (Új Mandátum – Budapest, 2009)
2) Soggin, A: Bevezetés az Ószövetségbe (Kálvin – Budapest, 1999)
3) Widder Salamon: Preparatiók a Haftórákhoz (Reprint: OR-ZSE, Budapest, 1999)