TANTÁRGYLEÍRÁS

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

Prophetae priores

RABBIKÉPZŐ SZAK 4. félév

TANTÁRGYLEÍRÁS

A TÁRGY NEVE: Prophetae priores/"Első" prófétai könyvek / (negyedik szemeszter)

A TÁRGY KREDITPONTJA: 2

HETI ÓRASZÁM: 2

SZERVEZETI EGYSÉG: Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

A tárgy tematikája:

Olvasás a kiválasztott prófétai könyvek szövegeiből. A szöveg olvasása, fordítása és értelmezése, a történelmi háttér figyelembe vételével. A negyedik félévben Királyok I-II. könyveit (M’lachim 1-2) tanulmányozzuk, amelynek során az exegézis következő eszközeit alkalmazzuk:
• Tárgum Onkelosz, Tárgum Jerusalmi, Tárgum Jonatan
• A középkori kommentátorok közül Rámbán és Redák kommentárjait idézzük
• A modern kori interpretációk sorából a Dáát Mikrá értelmezésével bővítjük a tartalmat
• A textushoz az Olám Hátánách alapján inter-, transz- és multidiszciplináris elemzéseket is
• Egyidejűleg építészeti, képző- és iparművészeti, archeológiai, nyelvészeti és zenetörténeti párhuzamokra és szekuláris asszociációkra is kitekintést végzünk.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Elvárjuk a hallgatók jelenlétét és aktív figyelmét az előadások túlnyomó többségén, de minimálisan az előadások 75%-án. A kérdésben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
U: 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve

A félév végi aláírás feltételei: Az előadások minimálisan 75%-án való aktív jelenlét.

A vizsga típusa: Kollokvium, amelynek során a hallgató számot ad ismereteiről és bizonyítja jártasságát.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokvium eredménye határozza meg az osztályzatot

A vizsgára való jelentkezés módosítása: A vizsgaidőpont módosítására csak a Tanulmányi Osztályon – legalább három munkanappal az eredeti vizsgaidőpont előtt – benyújtott írásbeli kérelem alapján van lehetőség.

A vizsgáról való távolmaradás igazolása: A vizsga – igazolt távolmaradás estén is – csak megismételt vizsgával pótolható. Az igazolás a Tanulmányi Osztályon, írásban nyújtandó be három munkanapon belül, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Irodalom
Kötelező irodalom:
(Királyok I. és Királyok II. könyveire vonatkozó részekre különös tekintettel)
1) Fényes Mór: Szentírásunk (Reprint: Országos Rabbiképző Intézet, 1999)
2) A Szentírás magyarázata/Jubileumi kommentár I-II. (Kálvin, Budapest, 1995)
3) Biblia (Makkabi – Budapest, 1994)

A leírásban idézett héber exegetikai művek
1) Karasszon István: Izráel története (Új Mandátum – Budapest, 2009)
2) Soggin, A: Bevezetés az Ószövetségbe (Kálvin – Budapest, 1999)
3) Widder Salamon: Preparatiók a Haftórákhoz (Reprint: OR-ZSE, Budapest, 1999)