TANTÁRGYLEÍRÁS

  

Pasztorális gyakorlat II.
Rabbi MA osztatlan szak 8. félévA TÁRGY TEMATIKÁJA


Homiletikai gyakorlat

A Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet (intézményünk első elnevezése) már 1893-ban kiadott, és nyomtatásban megjelent " Az Országos rabbiképző-intézet teológiai tanterve " c. füzetében az elkövetkezendő évtizedekre is meghatározza e tantárgy tantervét. E dolgozatban többek - között a következő mondat - szerepel: "A homiletikában az összes hallgató egy csoportban vesz részt és ennek következtében váltakozó sorrendben hallgatják az elméleti részeket."
E több mint százharminöt éves elvet követtük az elmúlt évtizedekben és realizáljuk napjaink tantervében is azért, hogy az ékesszólás általános szabályain kívül a zsinagógai szónoklat külön sajátosságaival ismertessük meg a hallgatóságot. A prófétai szónoklatok és a rabbinikus homíliák fejtegetése a legmegfelelőbb módon szolgája e két forrást: a Bibliát és a Midrást. Ezekből fejlődött ki a zsidó prédikáció.
A próféták beszédeire szánt kollégium betekintést enged e beszédek retorikájába, megvilágítja esztétikáját és érthetőbbé, egyértelműbbé teszi valláserkölcsi témáit. A textus olvasása közben a hallgatók megismerkednek a bibliai szövegek feldolgozásának módjával és a Midrás célszerű felhasználásának módszereivel. A kollégium mindezeket a homiletika - retorika, beszédművészet általános keretébe foglalja össze és egyúttal a történeti rész kapcsán a középkori, majd az új és legújabb kori zsidó szónoklat remekeivel is megismerteti a hallgatóságot.
A hallgatók megismerik a különböző prédikáció típusok (zsinagógai, zsinagógán kívüli szertartásoknak megfelelő) formáit. A 90 perces előadások első felében az adott anyag - forráson alapuló - elméletét ismerik meg. A második 45 percben a hallgatók közül kijelölt társuk prédikáció vázlatát, prédikációját hallgatják meg. Az előadóval együtt közösen értékelik azt, majd az oktató tanár vonja le az előadás konklúzióját.
Az órákon tanult elméletet és az abból következő - az egyetemi órán megszerzett - gyakorlati tapasztalatot a Gyakorlati Tantárgycsoport Homiletikai gyakorlat óráin, hétfő és csütörtök reggel a közös istentiszteletet követően, majd "élesben" tan-zsinagógánkban vagy valamelyik budapesti- és vidéki zsinagógában prédikáció formájában realizálják.

D’vár Torá - Írásmagyarázat

A Tórát 54 heti szakaszra (szidrára) osztották, mely mindegyikéhez prófétai olvasmányt (Haftorát) csatlakoztattak. A hétfőn-csütörtökön, illetve a szombati szertartás koronájaként felolvasott szidra címéről az egész hetet nevezték el (pl. Párását Brésit). A vallásos ember kötelessége, hogy tisztában legyen a heti penzum tanításaival.
A kurzus célja: megismertetni a hallgatóval a szent szövegeket, magyarázatokkal, kommentárokkal és felkészíteni arra, hogy a legfontosabb gondolatokat, beszédben, előadásban összefoglalni, kifejezni tudja.

A kurzus követelményei:

A konzultáció során mondatról-mondatra megbeszélni a heti szidrát és a hozzá tartozó prófétai szöveget a megfelelő Midrásokkal (értelmezések), kiemelve a szent szövegben talált imákat. Nyomon követve a háláchák (szabályok) születését, amelynek értelme és üzenete világosabb, ha létrejöttének szövegkörnyezetét is ismerjük.

2.) A Szentírás gondolatait megkíséreljük egyéni stílusban közvetíteni. A hallgatók feladata, hogy próbabeszédeket (d’vár Torákat) hozzanak létre, melynek elmondására részint a stúdiumokon, részint közönség előtt kerül sor. Feladat az egyéni megközelítést bátorítani, segíteni, ezért szemeszterenként egy-egy szidrával részletesen behatóan foglalkozik a hallgató, amelyről előadást szóban elmondani és írásban leadni köteles.

3.) Szemeszterenként két zárthelyi dolgozatot iratunk, melyben ellenőrizzük a legfontosabb gondolatok ismeretét, megértését. Ehhez számítjuk az elmondott és leadott d’vár Tórák értékét, az érdemjegyeket a zárthelyi dolgozatok és a leadott előadás érdemjegyeinek átlaga alkotja.

4.) A Szentírás olyan forrás, melyben a hallgatók hittudományi és történelmi ismereteinek gyarapodásával újabb összefüggéseket fedeznek fel, előfordul, hogy más nézőpontból ítélik meg ugyanazt a szöveget.

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Irodalomjegyzék:

é.n
ISRAEL

Halász Nátán: A kegyelet forrása MACCABI KIADÓ (hasonmás) Budapest, 2002

IMIT ÉVKÖNYV sorozata
1895-1918
1928-1944
1948
Valamint az ezt követő MIOK és OR-ZSE Évkönyvek


Magyar Zsinagóga Új folyama 1-5. szám OR-ZSE, szerk.: Schőner Alfréd – Oláh János Budapest, 2009-13

Magyar Zsidó Szemle Új folyam 1-7. szám OR-ZSE, szerk.: Lichtmann Tamás Budapest, 2004-2007

MAGYAR ZSIDÓ TUDOMÁNYOK 1-5. szám Szerk. : Oláh János