ÓKORI ZSIDÓ TÖRTÉNELEM
Rabbi MA osztatlan szak 1.félév


A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Történelem Tanszék


A kurzus célja:
1. bevezetés a judaisztika alapjaiba
2..a zsidó történelem első szakaszának világos keresztmetszete
3. a biblikus tudományok történeti hátterének megalapozása
4. a zsidóság vallástörténeti hátterének bemutatása
5. a zsidóság szellemi és kulturális tradíciójának történeti háttere

A kurzus felépítése:
Első félév:
1, A zsidó nép ?eredete?, az ősatyák Kánaán földjén
2, Izrael fiai Egyiptomban
3, Mózes, a pusztai vándorlás
4, A honfoglalás és a bírák kora
5, Sámuel, Saul és a királyság megalapítása
6, Dávid felemelkedése és uralkodása
7,  Salamon királysága, a birodalom kettészakadása
8, Izrael királysága (i.e. 930-720)
9, Az északi próféták
10,  Júda királysága Jósijáhu hatalomra kerüléséig
11,  A „nagy próféták”, zsidó élet az önálló államiság korában
12,  Az utolsó Dávid-házi királyok
13, Az asszír hódítás
14, Az újbabiloni birodalom

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése13. § (6)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
Az ORZSE érvényes szabályzati rendje szerint.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Évközi ellenőrzés módja:  az órákon szóbeli kérdezés, ellenőrzés

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése13. § (6)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokvium szóbeli érdemjegye.

g. A vizsga típusa:
Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a ?Vizsgára való jelentkezés? űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:

A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése15. § (3)/ szerint a vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
1, A Tánách ún. történeti könyvei: Józsua, Bírák, Sámuel 1-2, Királyok 1, Krónika 1
2, JOSEPHUS FLAVIUS: A zsidók története. I-XX. könyvek. Budapest, 1946.  A zsidók története. XI-XX. könyvek. Budapest, 1966.  A zsidó háború. Önéletrajz4. Budapest, 1963.
3, J. BRIGHT: Izráel története. Budapest, 1977.
4, S. DUBNOV: A zsidóság története. Budapest, 1991.
5, H. GRAETZ: A zsidók egyetemes története I-V. szerk. Szabolcsi Miksa. Budapest, 1907.
6, HAHN I.: A zsidó nép története. Budapest, 1995.

Ajánlott irodalom:
1, E. BARNAVI szerk.: A zsidó nép világtörténete. Budapest, 1995.
2, M. BUBER: A próféták hite. Budapest, 1991.
3, HAHN I.: A próféták forradalma. Budapest, 1988.