TANTÁRGYLEÍRÁS

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

Midrások
(harmadik és negyedik szemeszter)

RABBIKÉPZŐ SZAK

TANTÁRGYLEÍRÁS

A TÁRGY NEVE: Midrások

A TÁRGY KREDITPONTJA: 2

HETI ÓRASZÁM: 2

SZERVEZETI EGYSÉG: Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

A tárgy tematikája:
A kurzus két féléven át foglalkozik a midrásokkal és a responzum irodalom különféle kérdéseivel, amelyeket az alábbiak szerint csoportosítottunk:

HARMADIK ÉS NEGYEDIK FÉLÉV:
1. A világ teremtése és a nagy nemzeti eposzok
2. A „bűnbeesés" témája a zsidó művészetben
3. A vízözön legendája
4. Bábel tornya és az etimológia
5. Ábrahám születésének legendisztikus háttere
6. Ábrahám ás a bálványok
7. Ábrahám és Málkicedek találkozása a zsidó és a keresztény ideológia tükrében
8. A circumcisio
9. Izsák feláldozásának jelenete a zsidó, a keresztény és a muzulmán teológiában.
10. A Sára halála jelenet legendái
11. Jákob és Ézsau a midrások interpretációiban
12. József és testvérei az ággádai világlátásban
13. József és Putifárné története az ággádában, az irodalomban és a zeneművészetben.
14. Fáraó és Jákob találkozása.

Valamint a Bírák, Királyok, az I. és a II. Templom korának stb… ággádái:
Lásd:IRODALOM:

A Széfer HáÁgáda és a Kol Ágádot Jiszráél alapján bemutatni a rabbinikus irodalom hetiszakaszokhoz fűződő midrásait. Így megismerhetővé válik a klasszikus szövegértelmezés sokszínűsége. Kidomborodik az Irásbeli Tan által megfogalmazott mondanivaló. (OR-ZSE Könyvtárban a hallgatók rendelkezésére állnak.)

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Elvárjuk a hallgatók jelenlétét és aktív figyelmét az előadások túlnyomó többségén, de minimálisan az előadások 75%-án. A kérdésben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az igazolás módja a foglalkozásokról való távollét esetén:
25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve

A félév végi aláírás feltételei:
Az előadások minimálisan 75%-án való aktív jelenlét.

A vizsga típusa:
Kollokvium, amelynek során a hallgató számot ad ismereteiről és bizonyítja jártasságát.

Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokvium eredménye határozza meg az osztályzatot

A vizsgára való jelentkezés módosítása:
A vizsgaidőpont módosítására csak a Tanulmányi Osztályon – legalább három munkanappal az eredeti vizsgaidőpont előtt – benyújtott írásbeli kérelem alapján van lehetőség.

A vizsgáról való távolmaradás igazolása:
A vizsga – igazolt távolmaradás estén is – csak megismételt vizsgával pótolható. Az igazolás a Tanulmányi Osztályon, írásban nyújtandó be három munkanapon belül, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Irodalom:
1. Bialik Ravnitzki: Széfer Háágádá (Tel Aviv, 1988)
2. Lehrner: Kol Ágádot Jiszráél (Jerusalem, 199§)
3. M. Weinfeld: Olám Hátánách Széfer B’résit (Tel Aviv, 1993)
4. Nicholas De Lange: A zsidó világ atlasza (Budapest, 1992)
5. J. Segal: Ko ászu cháchménu (Tel Aviv, 1977)