TANTÁRGYLEÍRÁS

  

Liturgia
Rabbi MA osztatlan 3 - 10. félév

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2.
Szervezeti egység: Liturgia tanszék

A tárgy tematikája: a zsidó imádkozás és zenei világa

I. szemeszter
- a hétköznapok napszaki imádkozása: esti (mááriv) és reggeli (I.) (sáchárisz / /sáchárit) szertartás
- nem zsinagógához kötött vallási események számbavétele és az étkezés utáni áldás (birkász hámozajn / birkát hámázon)
- az imádkozás zenei szempontjai

II. szemeszter
- reggeli (II.) és délutáni (mincho / mincha ) szertartás
- az imádkozás aktuális szövegbővítményei és - kihagyásai ünnepeken, félünnepeken, emléknapokon
- jajm kippur koton / jom kippur kátán( kis engesztelőnap) imádkozása
- újholdi (rajs chajdes / ros chodes ) imádkozás
- böjtnapok, emléknapok, évfordulók – újkori is - megjelenése az imádkozásban
- bevezetés a tórai és prófétai könyvek olvasásába, szempontrendszerébe
- chanukka és purim

III.szemeszter
- a szombat ( sábbosz / sábbát ) fogadása
- asztali énekek (zmireszek / zmirotok )
- zsinagógán kívüli vallási események és azok imádkozása
- bevezetés az ünnepek és évfordulók tekercseinek világába

IV. szemeszter
- a szombat reggeli és muszáfi imádkozás
- a szombati tóraolvasás (lájnolás)

V. szemeszter
- szombat délutáni és szombat kimeneteli imádkozás (hávdoló l’majcoé sábbosz / hávdálá lemocáé sábbát)
- a harmadik lakoma (sólajs szöudajsz / sálos szeudot), az Atyák példabeszédei (Pirké
Ovajsz / Pirké Ávot) ; mincha utáni zsoltárok

VI. szemeszter
- a zarándokünnepek (sólajs r’golim / sálos regálim) imádkozása, tekercseinek olvasása

VII. szemeszter
- rajs hásonó/ros hásáná (újév) ünnepi imádkozása
- szlichajszok/szlichotok (bűnbocsánat) imái

VIII. szemeszter
- a jajm kippuri / jom kippuri (engesztelőnapi) ünnepi imádkozás


A tanítási órák során érintjük a naptári közelben lévő vallási ünnep imádkozását is.
Megismerkedünk néhány a zsidóság zenéje tárgykörbe tartozó kiemelkedő műalkotással is.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni. Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag. 1 db szóbeli beszámoló + 1 db írásbeli beszámoló, melyekből minimum 1-1 db-ot meg kell tartani. A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés. Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi. A zárthelyi dolgozat javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: Minden szemeszter végén gyakorlati érdemjegyet kap a hallgató (ötfokozatú minősítéssel), a- mi félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).

g. A vizsga típusa: gyakorlati

A minősítés szempontjai:
– óralátogatás és azok során való aktív részvétel,
– szemeszter során írt dolgozat és az abból tartott előadás
- a félév utolsó előadásán kitöltött tananyag-összefoglaló teszt
- szertartási részvétel és tapasztalatáról való számotadás

h. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
- fordításos sziddur(ok) – mindenkori imakönyvek
- fordításos máchzorok – tórai ünnepek imakönyvei
Szlichot – A bűnbánó imák; első nap – Chábád Lubavics, Budapest, 2004
Schmelowszky Ágoston: Rövid bevezetés a zsidó a liturgiába (Egyházzenei füzetek I./13)
Magyar Egyházzenei Társaság 2002; tankönyv

Kármán György: A zsidó liturgikus zene I-II. - létezik egykötetes változata is
OR-ZSE
Oláh János: Judaisztika – Gabbiano Print, Budapest, 2009
Fényes Balázs: „Őrizzétek meg őrizetemet” – Jószöveg Műhely
Meir Lau: A zsidó élet törvényei – Tel- Aviv, 2000
Abraham E. Millgramm: Sabbath – The day of Delight – The Jewish Publication Society of Americ, Philadelphia, 5765-1965
Macy Nulman: The Encyclopedia of Jewish Prayer - Ashkenazic and Sephardic Rites – Jason Aronson Inc., Northvale, New Jersey, London, 1996

Stefan C. Rief: Judaism and Hebrew Prayer - New Perspectives on Jewish Liturgical History – Cambridge University Press, 1993

Ajánlott irodalom:
1. Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra, zsidó zene – Osiris Kiadó, Budapest, 1999
2. Halász Nátán: A kegyelet forrása – Makkabi, Budapest, 2002

Diszkográfia, internetes helyek és a Youtube - csatorna:
- imádkozás, kántori énekek és más a témakörbe tartozó műzenei feldolgozások órai megbeszélés alapján.