TANTÁRGYLEÍRÁS

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

Kicur Sulchán Áruch

RABBIKÉPZŐ SZAK 1. félév

TANTÁRGYLEÍRÁS

A TÁRGY NEVE: Kicur Sulchán Áruch 1. félév

A TÁRGY KREDITPONTJA: 2

HETI ÓRASZÁM: 2

SZERVEZETI EGYSÉG: Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

A tárgy célja: A hallgatók megismerik Rabbi Schlomo Gantzfried főművét a Kicur Sulchán Áruch-ot. Megismerik keletkezésének hátterét és célját. A mű – egy bizonyos megközelítésben – felfogható a Sulchán Áruch rövidített és egyszerűsített változataként. Ezért a Kicur Sulchán Áruch tanulmányozása az első két félévben bevezető kurzus a Rabbi Joszef Káro Sulchán Áruch-jának tanulmányozásához.
Az első félévben elkezdjük a ’’Kicur’’ tanulmányozását.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Elvárjuk a hallgatók jelenlétét és aktív figyelmét az előadások túlnyomó többségén, de minimálisan az előadások 75%-án. A kérdésben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az igazolás módja a foglalkozásokról való távollét esetén: 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve

A félév végi aláírás feltételei: Az előadások minimálisan 75%-án való aktív jelenlét. Kollokvium, amelynek során a hallgató számot ad ismereteiről és bizonyítja jártasságát.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokvium eredménye határozza meg az osztályzatot

A vizsgára való jelentkezés módosítása: A vizsgaidőpont módosítására csak a Tanulmányi Osztályon – legalább három munkanappal az eredeti vizsgaidőpont előtt – benyújtott írásbeli kérelem alapján van lehetőség.

A vizsgáról való távolmaradás igazolása: A vizsga – igazolt távolmaradás estén is – csak megismételt vizsgával pótolható. Az igazolás a Tanulmányi Osztályon, írásban nyújtandó be három munkanapon belül, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Irodalom
Kötelező irodalom:
1)1) Ganzfried: Kicur Sulchán Áruch (Budapest, 1984)
2) Élijáhu Ki Tov: Széfer Hátodáá (Jerusalaim, 1976)
Ajánlott irodalom:
1) Vidor Pál: A szombat könyve. (Budapest, 1940. OR-ZSE Könyvtár)
2) Miriam Cárfáti: Ros Hásáná v’jom háKipurim. (Tel Aviv, 1996. OR-ZSE Könyvtár)