TANTÁRGYLEÍRÁS

  

HÉBER NYELV ÉS STÍLUSGYAKORLAT
RABBIKÉPZŐ SZAK,III. ÉVFOLYAM

Heti óraszám: 2 óra, félévi: 30 óra 
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus 


A tárgy tematikája: 
A modern héber nyelv alapjainak elmélyítése. A héber írás és olvasás. A nyelvtani ismeretek elsajátításához szükséges alaktani és mondattani egységek jobb megismertetése, gyakorlása és alkalmazása. 
 
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 2 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve – rendkívüli esetben – zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyítjhatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot. 
 
Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni. 
 
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Az elsajátított tananyag alapján az otthoni önálló munka értékelése, az órai munkában való aktív részvétel és az órai teljesítmény foka. 
 
A félév végi aláírás követelményei: Az órákon való részvétel. 
 
Az osztályzat kialakításának módja: Az otthoni önálló munka és az órai teljesítmény átlaga, valamint a tanórai aktivitás adja a gyakorlati jegyet. Elégtelen gyakorlati jegy esetén a következő tanév azonos szemeszterében ismételhető (pótolható) e gyakorlati tárgy.  
A vizsga típusa: nincs 
 
A vizsgára való jelentkezés módja: nincs 
 
A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: nincs 
 
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nincs 
 
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája
Kötelező irodalom
Slomit Hájet–Szárá Jiszráéli–Hilá Kobeliner, Ivrit Min Háhátchálá, Jerusalaim, 1990. 
 
Ajánlott irodalom: 
Kálmen Álon,- Kárné Álon, Kách Lomdim ivrit, Jerusalaim, 1993. 
Hilá Kovaliner, Yes!, Jerusalaim, 1997.