TANTÁRGYLEÍRÁS

  

HÉBER NYELV ÉS STÍLUSGYAKORLAT
RABBIKÉPZŐ SZAK, III. ÉVFOLYAM

Heti óraszám: 6 óra 
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus 


A tárgy tematikája: 
A modern héber nyelv alapjainak elsajátíttatása. Az írás és olvasás jártasság szintű megtanítása. A zsidó ünnepekkel kapcsolatos szakkifejezések héber elnevezéseinek és Izrael kultúrájának alapszintű ismerete. A mindennapi élettel (ismerkedés, találkozás, levél, posta, étkezés, bevásárlás, tanulás, lakás, stb.) kapcsolatos szövegek olvasása és e témákról való beszélgetés. 
 
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 4 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve – rendkívüli esetben – zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyítjhatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot. 
 
Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni. 
 
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Az elsajátított tananyag alapján havonta egy zárthelyi dolgozat megírása. A szemeszter végén egy adott témáról 5 perces ivrit nyelvű előadás tartása. Az olvasás elsajátításának folyamatos ellenőrzése. 
 
A félév végi aláírás követelményei: Az órákon való aktív részvétel. 
 
Az osztályzat kialakításának módja: A zárthelyi dolgozatok + az ivrit nyelvű előadás + az olvasásban való jártasság eredményeinek átlaga, valamint a tanórai aktivitás alapján kerül megállapításra a gyakorlati osztályzat. Ha minden zárthelyi dolgozat elégtelen, akkor a félév végi értékelés is elégtelen! Elégtelen gyakorlati jegy esetén a következő tanév azonos szemeszterében ismételhető (pótolható) e gyakorlati tárgy.  
A vizsga típusa:  nincs 
A vizsgára való jelentkezés módja: nincs 
 
A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: nincs 
 
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nincs 
 
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:  
Kötelező irodalom: 
Slomit Hájet–Szárá Jiszráéli–Hilá Kobeliner, Ivrit Min Háhátchálá, Jerusalaim, 1990. 
 
Ajánlott irodalom: 
Esther Báhát–Liora Weinbach–Edna Lauden, Ivrit Lásztudent Báuniverszitá, Tel-Aviv, 1990. 
Wájnberg – Bár Szábár, Áni Bejiszráél, Tel-Aviv, 1994. 
Liora Weinbach- Edna Lauden, Sáár Háivrit, Tel-Aviv, 1990. 
Gila Anshel, Bekol rám, Jerusalaim, 1986.