TANTÁRGYLEÍRÁS

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

Hagiographa

RABBIKÉPZŐ SZAK 5. félév

TANTÁRGYLEÍRÁS

A TÁRGY NEVE: Hagiographa/Szent iratok, tekercsek – K’tuvim/ (ötödik szemeszter)

A TÁRGY KREDITPONTJA: 2

HETI ÓRASZÁM: 2

SZERVEZETI EGYSÉG: Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

A tárgy tematikája:

A hallgatók teljes rápillantást nyerjenek a Szentírás harmadik egységére, a K’tuvim-ra. Ismerjék meg tartalmát és szerkezetét, valamint keletkezését. Legyenek tisztában vallási jelentőségével és kulturális vonatkozásaival. Megszerzett ismereteiket kapcsolják össze a Szentírás egészével kapcsolatos, már meglévő tudásukkal, és helyezzék el általános műveltségük rendszerében.

A cél elérése:
Olvasás a K’tuvim szövegeiből. A szöveg olvasása, fordítása és értelmezése, a történelmi háttér figyelembe vételével. A hat féléves kurzus az ötödik félévben kezdődik és a tizedik félévig tart. Az Ötödik félévben a Zsoltárok és a Példázatok könyvét (Mislé) tanulmányozzuk.
• A Mikráot Gdolot kommentárjait idézzük
• Tárgum Onkelosz, Tárgum Jerusalmi, Tárgum Jonatan
• A középkori kommentátorok közül Rámbán és Redák kommentárjait idézzük
• A modern kori interpretációk sorából a Dáát Mikrá értelmezésével bővítjük a tartalmat
• A textushoz az Olám Hátánách alapján inter-, transz- és multidiszciplináris elemzéseket is kapcsolunk.
• Egyidejűleg építészeti, képző- és iparművészeti, archeológiai, nyelvészeti és zenetörténeti párhuzamokra és szekuláris asszociációkra is kitekintést végzünk.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Elvárjuk a hallgatók jelenlétét és aktív figyelmét az előadások túlnyomó többségén, de minimálisan az előadások 75%-án. A kérdésben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
U: 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve

A félév végi aláírás feltételei: Az előadások minimálisan 75%-án való aktív jelenlét.

A vizsga típusa: Kollokvium, amelynek során a hallgató számot ad ismereteiről és bizonyítja jártasságát.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokvium eredménye határozza meg az osztályzatot

A vizsgára való jelentkezés módosítása: A vizsgaidőpont módosítására csak a Tanulmányi Osztályon – legalább három munkanappal az eredeti vizsgaidőpont előtt – benyújtott írásbeli kérelem alapján van lehetőség.

A vizsgáról való távolmaradás igazolása: A vizsga – igazolt távolmaradás estén is – csak megismételt vizsgával pótolható. Az igazolás a Tanulmányi Osztályon, írásban nyújtandó be három munkanapon belül, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Irodalom
Kötelező irodalom a Hagiographa tárgyhoz:
Naftali Krausz: Dávid zsoltárai 1-2. (Göncöl Kiadó, Budapest, 1999-2000)
Ajánlott irodalom:
1) Neményi Endre: Zsoltárok könyve (Budapest, 1917)
2) Zsoltárok. Telkes Béla fordítása (Budapest, Remény kiadás, 1929)
3) Fényes Mór: Szentírásunk. (Reprint: OR-ZSE, 1999)
4) Kézikönyv a Bibliához. (Budapest, Lilliput, 1992)
5) Friedman, R. E.: Who wrote the Bible? (New York: Summit Books, 1987)
6) Marc Zvi Brettler: How to read the Bible? (Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2005)