TANTÁRGYLEÍRÁS

  

Filozófiatörténet
rabbiképző szak

Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Történelem és Vallásbölcselet Tanszék


A tárgy tematikája:
A tárgy a filozófia történetének legfontosabb fejezeteit követi. Az ókori, a középkori, és az újkori filozófia legfontosabb trendjeit, szociális, politikai, gazdasági és kulturális miliőjét kísérli meg bemutatni. Az ókorban az ógörög filozófusok közül azokat jeleníti meg, akik a filozófia antik történetében az egyes iskolák és irányzatok alapítói vagy kiemelkedő teoretikusai voltak. Hasonlóképpen, a Római Birodalom latin filozófiai auktorai közül. A középkor Európájának alapvetően az Egyház volt a szellemi és intellektuális meghatározója. A két fő filozófiai irányzat: a patrisztika és a skolasztika. Az újkor a reneszánsz iskolákat, a racionalizmust, az empirizmust, a felvilágosodás filozófusait, a német klasszikus idealizmust, a pozitivizmust és neopozitivizmust, az egzisztencializmust, a marxizmust, és a New Age filozófiáját foglalja magába. 
A tárgy második részében a zsidó filozófia története - ugyancsak - hármas tagolású interpretációja folyik. Az ókori zsidóság két Nagytemploma és két textusa - a Tanah és a Talmud - a zsidó filozófiai intellektus legfontosabb tárgyai. De megjelennek már a történeti eseményeket és az egyistenhit dokumentumait az ógörög filozófiai technikákkal leíró zsidó filozófusok is. Mint például Alexandriai Philon. A zsidó "filozófiai" középkor az iszlám és a kereszténység közepette zajlik, és a szerzők a hit transzcendenciájával, valamint a Kabbala misztikumával foglalkoznak. A "Mózestől Mózesig nem született nagyobb, mint Mózes" sírfelirat jól reprezentálja a Tórát továbbadó, a judaizmus filozófiai teológiáját (13 hitelv) a legtömörebben megfogalmazó, és a hászkála Szentírás-fordító européer filozófusának az ókort, a középkort és az újkort összekötő filozófusi teljesítményeit. 


b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
2 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (10 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g. A vizsga típusa: kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Bertrand Russel: A nyugati filozófia története 
Staller Tamás: Zsidóság és filozófia. Történeti vázlat


Ajánlott irodalom:
Hannah Arendt: A sivatag és az oázisok
Carl Gustav Jung: A nyugati és a keleti vallások lélektanáról
Umberto Eco: Öt írás az erkölcsről