TANTÁRGYLEÍRÁS

  

Bibliai héber
RABBIKÉPZŐ SZAK
VI. félév

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2.
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus

a. A tárgy tematikája:
Szemelvények a bibliai könyvek irodalmi műfajai tárgykörében. Az alapvető igemódok textusokon keresztüli bemutatása, vizsgálata.

1. Történeti könyvek
2. Törvénykezést, törvényeket érintő könyvek
3.  Prófétai könyvek
4.  Bölcseleti könyvek
5.  Lírai könyvek, Zsoltárok


b. A tárgy célja: A hallgatók átlássák, értelmezni tudják az alapvető bibliai irodalmi műfajokat, jellemzőit. Megbeszéljük az igemódok kategóriáit.

c. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 2 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni.
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: nincs.

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Az aláírás feltétele a szóbeli beszámoló megtartása..

Az osztályzat kialakításának módja: gyakorlati jegy

A vizsga típusa: gyakorlati jegy

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

I. Zipora Talshir szerkesztésében: Szifrut hamikrá, I kötet.
Yad Ben-Cvi, 2011

II. Joshua Blau; A Grammar of Biblical Hebrew, second amended edition 1993, Porta Linguarum Orientalium, N.S., vol. 12

Ajánlott irodalom:

III. Alexander Rofe: The Prophetical Stories. The Narratives about the Prophets in the Hebrew Bible, Their Literary Types and History, Jerusalem (Magnes) 1988

IV. Abraham Even-Shoshan: A New Concordance of the Bible, Thesaurus of the Language of the Bible, Hebrew, and Aramaic Roots, Words, Proper Names, Phrases and Synonyms: Volume I[-III.] Kiryat sefer, 1982.

V. Avraham Even-Shoshan: Even Shoshan Dictionary, The New Dictionary Ltd. 2003