TANTÁRGYLEÍRÁS

  

Bibliai héber
Rabbihelyettes alapszak V. félév

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2.
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus

a. A tárgy tematikája:
Elolvassuk a szentírási könyvek ismertebb részeit, a felmerülő nyelvtani jelenségeket megbeszéljük, elemezzük. A kurzus felkészíti a hallgatókat, hogy a későbbiek
során értelmezni tudják a Biblia szövegét, megértsék a különböző bibliai irodalmi műfajokat.

1. A gyenge igék jellemzőinek részletes ismertetése a hét igetörzsben
2.
3. A paál és hitpael igetörzsön belüli passzív változat ismertetése
4. Kijelölt tórai szövegek olvasása, nyelvtani analizálása a fentiek ismeretében
5. A bibliai héber szókincse
6. A bibliai szövegben rejlő stíluslehetőségek
7. Kijelölt tórai szövegek olvasása, nyelvtani analizálása, különös tekintettel a zsidó ünnepek áttekintésére, a hozzájuk kapcsolódó textus elemzésével
8. Szólások és közmondások a Bibliából

b. Cél: A hallgatók tovább bővítik ismereteiket a bibliai héber körében.
Egyes kijelölt részeket olvasnak, fordítanak, a szöveget elemzésnek vetik alá. A tanult nyelvtant alkalmazzák. A szöveghez kapcsolódó nyelvtani jelenségeket értelmezni tudják. Pontos és helyes szövegolvasás és –fordítás készségét tökéletesítik.

c. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 2 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni.
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: nincs.

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Az aláírás feltétele a szóbeli beszámoló megtartása..

Az osztályzat kialakításának módja: gyakorlati jegy

A vizsga típusa: gyakorlati jegy

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

1. J. Weingreen: A Practical Grammar for Classical Hebrew Second
2. Joshua Blau; A Grammar of Biblical Hebrew, second amended edition

Ajánlott irodalom:
3. Abraham Even-Shoshan: A New Concordance of the Bible, Thesaurus Edition, Oxford University Press, 1959 1993, Porta Linguarum Orientalium, N.S., vol. 12
4. Nahum M. Waldman: The Recent Study of Hebrew: A Survey of the Literature with Selected Bibliography. Hebrew Union College Press, Winona Lake, Indiana 1989.
5. Ariel Dictionary of Idoms, Korim Ltd. 2001