TANTÁRGYLEÍRÁS

  

Bibliai héber
Rabbihelyettes alapszak IV. félév

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2.
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus

a. A tárgy tematikája:
Elméleti alapozás: a bibliai héber alapjainak elsajátíttatása, szövegrészek elemzése
és vizsgálata a félév során tanultak alapján. Kiválasztott szövegrészek analitikus tárgyalása, szószerinti fordítása. Pontos és helyes szövegolvasás és fordítás jártasságának elsajátítása

1. A bibliai héber mondattani alapjai
2. Igék a Bibliában, igeragozás jellemzői
3. Gyök, igetörzsek sajátosságai, működésük
4. A fordító váv jelentősége, megjelenési formája
5. Nem szokványos igeidők, az igeidők aspektusa a Bibliában
6. Erős igék jellemzőinek részletes ismertetése a hét igetörzsben
7. Rendhagyó igeformák a bibliai héberben
8. Kijelölt tórai szövegek olvasása, nyelvtani analizálása

b. Cél: b. A tárgy célja: A hallgatók tovább bővítik – az előző szemeszterben megszerzett jártasságukra alapozva - ismereteiket a bibliai héber körében. Egyes kijelölt részeket olvasnak, fordítanak, a szöveget elemzésnek vetik alá. A tanult nyelvtant alkalmazzák. A kijelölt szentírási textusok analizálása, az Alma Mater hagyományainak megfelelően a latin nyelvű terminus technicus-ok megismerése, alkalmazása. A szöveghez kapcsolódó nyelvtani kérdések megválaszolása, részletes kifejtése. A nyelv teljes normarendszerének ismerete, és a terminusok pontos fordítása.

c. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 2 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni.
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: nincs.

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Az aláírás feltétele a szóbeli beszámoló megtartása..

Az osztályzat kialakításának módja: gyakorlati jegy

A vizsga típusa: gyakorlati jegy

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
i. J. Weingreen: A Practical Grammar for Classical Hebrew Second Edition, Oxford University Press, 1959

ii.dr. Tóth Kálmán, A héber nyelvtan elemi szabályai, Bp. 1994

Ajánlott irodalom:

iii. Gesenius, W., Kautsch, E, Gesenius' hebrew grammar as edited and enlarged by E. Kautzsch, Oxford, 1983.

iv. Gesenius, W., Kautsch, E, Hebräische Grammatik, Leipzig, 190928.

v. Stricker Simon: Héber-magyar bibliai szótár, Budapest: Logos, 1998.

vi. Dr. Árus Lajos: Ószövetségi héber-magyar szómagyarázat. Iránytű kiadó, 1996.