TANTÁRGYLEÍRÁS

  

Bibliai héber
RABBIKÉPZŐ SZAK
III. félév

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2.
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus

a. A tárgy tematikája:
Elméleti alapozás: a bibliai héber alapjainak elsajátíttatása, szövegrészek elemzése
és vizsgálata a félév során tanultak alapján.
1. Bevezetés a héber nyelv történetébe
2. A bibliai héber meghatározása, elhelyezkedése térben és időben
3. A bibliai héber kronológiai rétegei
4. A bibliai héber forrásai
5. Fonológiai alapok (mássalhangzók, magánhangzók, hangsúly) ismertetése
6. Olvasási gyakorlatok, a fonológiai ismeretek tükrében
7. Bevezetés a biblia héber morfológiájába (főnév, ige, melléknévi igenév, elöljárószó, kötőszó)
8. Status absolotus és status constructus jellemzői, működése
9. Elöljárószavak rendeltetése, szerepe, működése
10.Kijelölt tórai szövegek olvasása, nyelvtani analizálása

b. Cél: A bibliai héber nyelv jellemzőinek bemutatása. A hallgatók bevezetése a bibliai héber terminológiájába és megismertetése annak alakulásával, sajátosságaival. Szerkesztett pontozott tórai szöveg olvasása.

c. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 2 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni.
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: nincs.

A félév végi aláírás követelményei:A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Az aláírás feltétele a szóbeli beszámoló megtartása..

Az osztályzat kialakításának módja: Gyak. jegy

A vizsga típusa: Gyak. jegy

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
i. J. Weingreen: A Practical Grammar for Classical Hebrew Second Edition, Oxford University Press, 1959

ii.dr. Tóth Kálmán, A héber nyelvtan elemi szabályai, Bp. 1994

Ajánlott irodalom:

iii. Gesenius, W., Kautsch, E, Gesenius' hebrew grammar as edited and enlarged by E. Kautzsch, Oxford, 1983.

iv. Gesenius, W., Kautsch, E, Hebräische Grammatik, Leipzig, 190928.

v. Stricker Simon: Héber-magyar bibliai szótár, Budapest: Logos, 1998.

vi. Dr. Árus Lajos: Ószövetségi héber-magyar szómagyarázat. Iránytű kiadó, 1996.