TANTÁRGYLEÍRÁS

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

Bevezetés az Írásbeli Tanba

RABBIKÉPZŐ SZAK 2. félév

TANTÁRGYLEÍRÁS

A TÁRGY NEVE: Bevezetés az Írásbeli Tanba

A TÁRGY KREDITPONTJA: 2

HETI ÓRASZÁM: 2

SZERVEZETI EGYSÉG: Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

A tárgy célja: A hallgatók tovább bővítik – az első szemeszterben megszerzett jártasságukra alapozva - ismereteiket az Írott Tan fogalomközében. Egyes kijelölt részeket olvasnak, fordítanak, a szöveget elemzésnek vetik alá. A bibliai héber nyelvtanát is alkalmazzák.
Megismerik a kánon fogalmát. Az apokrif és pszeudepigrafikus könyvek fogalmát. Ismereteket szerznek a kéziratok jelentőségéről, nyelvéről és a maszora-ról. Megismerik az ókori főbb bibliafordításokat: Septuaginta (görög), Vulgata (latin) fordításokat, továbbá az arámi nyelvű fordításokat is (Onkelosz, Jonatan ben Uziel). Megértik, hogy minden fordítás egyben kommentár is.
A megvalósítás módja:
A hallgatók – a tartalmi ismereteken túl – már képesek rá, hogy fordítsák és értelmezzék a kijelölt részeket.
Megismerkednek a Tóra-felolvasás egy éves és három éves ciklusával. Értik a szakaszok hetenkénti felosztása (szidra) és a hozzárendelt prófétai szakasz (haftárá) közötti tartalmi és/vagy formai összefüggéseket. A szidrák és a haftárák liturgiában elfoglalt szerepe is világossá válik számukra. A hitélet gyakorlóterepén válik majd – a gyakorlati lelkészet szempontjából is elengedhetetlenül fontos – tudássá a hallgatók számára.


A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Elvárjuk a hallgatók jelenlétét és aktív figyelmét az előadások túlnyomó többségén, de minimálisan az előadások 75%-án. A kérdésben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az igazolás módja a foglalkozásokról való távollét esetén:
25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve

A félév végi aláírás feltételei:
Az előadások minimálisan 75%-án való aktív jelenlét.

A vizsga típusa:
Kollokvium, amelynek során a hallgató számot ad ismereteiről és bizonyítja jártasságát.

Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokvium eredménye határozza meg az osztályzatot


A vizsgára való jelentkezés módosítása:
A vizsgaidőpont módosítására csak a Tanulmányi Osztályon – legalább három munkanappal az eredeti vizsgaidőpont előtt – benyújtott írásbeli kérelem alapján van lehetőség.

A vizsgáról való távolmaradás igazolása:
A vizsga – igazolt távolmaradás estén is – csak megismételt vizsgával pótolható. Az igazolás a Tanulmányi Osztályon, írásban nyújtandó be három munkanapon belül, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.Irodalom

Kötelező irodalom:
1) Hertz J. H. ed.: Mózes öt könyve és a haftárák (Újra kiadva – Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994.)
2) Biblia (Újra kiadva: Makkabi Kiadó, Budapest, 1994)

Ajánlott irodalom:

1) Bacher Vilmos: Szentírás és zsidó tudomány (Múlt és Jövő, Budapest, 1998)
2) Csákvári József: Bibliai témák az európai művészetekben I. (Könyvesház – Budapest, 1994)
3) Fényes Mór: Szentírásunk (Újra kiadva: Országos Rabbiképző Intézet, 1999)
4) OR-ZSE Haftorák Mózes öt könyvéhez (Újra kiadva: OR-ZSE, Budapest, 2009)