TANTÁRGYLEÍRÁS

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

Bevezetés az Írásbeli Tanba

RABBIKÉPZŐ SZAK 1. félév

TANTÁRGYLEÍRÁS

A TÁRGY NEVE: Bevezetés az Írásbeli Tanba

A TÁRGY KREDITPONTJA: 2

HETI ÓRASZÁM: 2

SZERVEZETI EGYSÉG: Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

A tárgy célja: A hallgatók általános ismereteket szerezzenek az Írott Tan fogalmáról. Tudjanak különbséget tenni az Írott Tan és a Szóbeli Tan között, ugyanakkor lássák meg a Tan két része között A hallgatók legyenek tisztában azzal, hogy mit értünk szűkebb értelemben az Írott Tan fogalmán (Mózes I-V.) és mit a tágabb értelemben vett Írott Tanon (a 24 könyvből álló teljes Szentírást).
Értsék meg, hogy az Írott Tan ismerete megalapozza a későbbi tanulmányaikat. Váljon világossá számukra, hogy az Írott Tan nemcsak a zsidóság alapjául szolgál, hanem – a zsidóság érték- és kultúraközvetítő szerepe által – az európai (tágabb értelemben a nyugati) kultúrkör egyik
A hallgatók a foglalkozásokon általános jártasságot szereznek az Írott Tan könyveiben való eligazodásban. Képessé válnak a tanulmányozandó rész fellapozására, a gyakorlatban alkalmazzák és értik a Szentírás szerkezetét: a könyveket, a fejezeteket és mondatokat (verseket). A főbb tartalmi részeket is megismerik. A kurzus bevezető jellegéből fakadóan a gyakorlati jellegre kerül a hangsúly, amelynek során a saját szentírási példány használata természetessé válik.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Elvárjuk a hallgatók jelenlétét és aktív figyelmét az előadások túlnyomó többségén, de minimálisan az előadások 75%-án. A kérdésben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az igazolás módja a foglalkozásokról való távollét esetén: 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve

A félév végi aláírás feltételei: Az előadások minimálisan 75%-án való aktív jelenlét. Kollokvium, amelynek során a hallgató számot ad ismereteiről és bizonyítja jártasságát.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokvium eredménye határozza meg az osztályzatot

A vizsgára való jelentkezés módosítása: A vizsgaidőpont módosítására csak a Tanulmányi Osztályon – legalább három munkanappal az eredeti vizsgaidőpont előtt – benyújtott írásbeli kérelem alapján van lehetőség.

A vizsgáról való távolmaradás igazolása: A vizsga – igazolt távolmaradás estén is – csak megismételt vizsgával pótolható. Az igazolás a Tanulmányi Osztályon, írásban nyújtandó be három munkanapon belül, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Irodalom
Kötelező irodalom:
1) Hertz J. H. ed.: Mózes öt könyve és a haftárák (Újra kiadva – Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994.)
2) Biblia (Újra kiadva: Makkabi Kiadó, Budapest, 1994)
Ajánlott irodalom:
1) Bacher Vilmos: Szentírás és zsidó tudomány (Múlt és Jövő, Budapest, 1998)
2) Fényes Mór: Szentírásunk (Újra kiadva: Országos Rabbiképző Intézet, 1999)